หนังสือเรียน ป.ธ.๔
มังลัตถทีปนี เล่มที่ ๑1 ปุจฺฉาคาถายตฺถ วณฺณนา
เสียงอ่านมังคลัตถทีปนี หน้าที่ ๑-๑๐ (ข้อที่ ๑-๑๑)
2 ปฐมคาถายตฺถ วณฺณนา
เสียงอ่านมังคลัตถทีปนี หน้าที่ ๑๑ - ๒๑ ข้อที่ ๑๒ - ๒๕
3.ปูชากถา
 
4 ทุติยคาถายตฺถ วณฺณนา
 
5 ปุพฺเพกตปุญญฺตากถา
 
6 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา
 
7 ตติยคาถายตฺถ วณฺณนา
 
8 สิปฺปกถา
 
9 วินยคาถา
 
10 สุภาสิตวาจากถา
 
11 จตุตฺถคาถายตฺถวณฺณนา
 
12 ปุตฺตทารสงฺคหกถา
 
13 อนากุลกมฺมนฺตกถา
 

 

ภาค ๑ เล่ม ๑ แปลโดยอรรถ (ไทย-บาลี)
ภาค ๑ เล่ม ๒ แปลโดยอรรถ (ไทย-บาลี)
ภาค ๑ เล่ม ๓ แปลโดยอรรถ (ไทย-บาลี)

วิชาแต่งไทย เป็นมคธ

๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี (ไทย-บาลี)
๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี (ไทย-บาลี)
๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย (ไทย-บาลี)
๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย (ไทย-บาลี)
แบบที่ ๒
๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย (ไทย-บาลี)
๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย (ไทย-บาลี)

 

 

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา