คำกล่าวถวายทานต่างๆ

คำถวายสังฆทาน(เพื่อตนเอง)
   อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ

    ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ซึ่งภัตตาหาร พร้อมกับบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำถวายสังฆทาน(เพื่ออุทิศผู้ตาย)
      อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,สุขายะ ฯ

      ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ซึ่งภัตตาหาร เพื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร เพื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว
พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติทั้งหลายด้วย ผู้ล่วงลับไปแล้ว
มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย(ในกรณีที่มารดาบิดาของผู้ถวายสิ้นชีวิตแล้ว)
ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำถวายปัจจัย ๔
(คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่างๆ และยารักษาโรค)
     อิเม มะยัง ภันเต, จะตุปัจจะเย, อิธะ อาหะริตตะวา, ภิกขุสังฆัสสะ,
นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิเม จะตุปัจจะเย, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมปัจจัย ๔ เหล่านี้
มา ณ ที่นี่แล้ว ขอมอบถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับปัจจัย ๔
เหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำถวายข้าวสาร
     อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะฯ

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวสาร
พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับข้าวสาร พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
      อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะฯ

      ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน
พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับผ้าอาบน้ำฝน พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยะชนทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำถวายผ้าจำนำพรรษา
     อิมานิ มะยัง ภันเต , วัสสาวาสิกะจีวะรานิ , สะปะริวารานิ , ภิกขุสังฆัสสะ ,
โอโณชะยามะ , สาธุ โน ภันเต , ภิกขุสังโฆ , อิมานิ , วัสสาวาสิกะจีวะรานิ ,
สะปะริวารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ , อัมหากัญเจวะ , มาตาปิตุอาทีนัญจะ ,
ปิยะชะนานัง , ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ 

     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าจำพรรษา
พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับผ้าจำพรรษา พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญฯ 

คำถวายผ้ากฐิน (แบบมหานิกาย)  
     อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ ฯ  

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าจีวรกฐิน พร้อมกับของบริวารนี้ แด่พระสงฆ์
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าจีวรกฐิน พร้อมกับของบริวารนี้ แก่พระสงฆ์
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าจีวรกฐิน พร้อมกับของบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ ฯ  

คำถวายผ้ากฐิน (แบบธรรมยุตินิกาย)  
     อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ,
ปะฏิคคะเหตตะวา จะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ สุขายะ ฯ  

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าจีวรกฐิน
พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับผ้าจีวรกฐิน พร้อมกับ
ของบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว จงกรานกฐิน ด้วยผ้าผืนนี้
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ  

คำถวายผ้ากฐินหลวง
     ประธานในพิธีฯ ยกผ้าพระกฐินฯ ขึ้นประคอง ยืนตรง ประนมมือ
หันหน้าไปทางพระพุทธปฏิมาประธาน ว่าบท นะโม ๓ จบ แล้วกลับยืนตรง
หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินฯ ดังนี้

     “ผ้าพระกฐินทาน พร้อมกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้.........
น้อมนำมาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาส
วิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐิน(นะ)ทานนี้ กระทำกฐินัตถาร(ระ)กิจ
ตามพระพุทธานุญาตนั้นเทอญฯ  

คำถวายผ้าป่า  
     อิมานิ, มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปังสุกูละจีวะรานิ,
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ  

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ผ้าบังสุกุลจีวร พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับผ้าบังสุกุลจีวร พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ  

คำถวายเครื่องอัฐบริขาร  
     อิมานิ มะยัง ภันเต, อัฏฐะ, ปะริกขาระวัตถูนิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, อัฏฐะ,
ปะริกขาระวัตถูนิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ,
มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ  

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เครื่องอัฐบริขาร
พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับเครื่องอัฐบริขาร พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ  

คำถวายกุฎี  
     ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ, อาวะสะถานิ,
สะปะริวารานิ, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, อาวะสะถัตถายะ,
พุทธะสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง,จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ,
อาคะตานาคะตัสสะ, อาวะสะถัตถายะ, อาวะสะถะทานัสสะ, อานิสังโส,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ  

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอมอบถวายกุฎี พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา
เพื่อประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔
ทั้งที่มาแล้ว และยังมิได้มา ขออานิสงส์ แห่งการถวายกุฎี เพื่อประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้ว และยังมิได้มานี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย
ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ  

คำถวายเสนาสนะ-ที่นั่งที่นอนและอุปกรณ์ทุกชนิด(แบบที่ ๑) 
     อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, สะปะริวารานิ, จาตุททิสัสสะ,
ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,
เสนาสะนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ,
ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ 

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเสนาสนะ
พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์
เป็นเครื่องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้ว
และยังมิได้มา ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับเสนาสนะ พร้อมกับของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย
ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ 

คำถวายเสนาสนะ-ที่นั่งที่นอนและอุปกรณ์ทุกชนิด(แบบที่ ๒) 
     อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, สะปะริวารานิ, จาตุททิสัสสะ,
ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ, อิมัสมิง (อ่านว่า อิมัสสะหมิง),
อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, เสนาสะนานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ 

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเสนาสนะ
พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์
เป็นเครื่องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้ว
และยังมิได้มา ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับเสนาสนะพร้อมกับของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย
ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ  

คำถวายพัดลม
     ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง, ยันตะวีชะนัง,
สะปะริวารัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ,
มะหาชะนัสสะ จะ, สีตะสัมปะทานัตถายะ, อิมัสมิง (อ่านว่า อิมัสสะหมิง) ฐาเน,
นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, จาตุททิสสัสสะ เจวะ, ภิกขุสังฆัสสะ,
อาคะตานาคะตัสสะ, มะหาชะนัสสะ จะ, สีตะสัมปะทานัตถายะ, ยันตะวีชะนิยา,
ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ 

      ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย
พัดลม พร้อมกับของบริวารนี้ ณ สถานนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องให้ความเย็น
แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้ว และยังมิได้มา ขออานิสงส์แห่งการถวาย
พัดลม เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องให้ความเย็น แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔
ทั้งที่มาแล้ว และยังมิได้มาด้วย แก่มหาชนด้วยนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญฯ 

คำถวายเครื่องขายเสียง
     ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, โฆสะนายันตัง,
สะปะริวารัง, พุทธะสาสะนิกานัง, ธัมมะ-, เทสะนูปะกะระณัตถายะ, สังฆัสสะ,
นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธะสาสะนิกานัง, ธัมมะ-,
เทสะนูปะกะระณัตถายะ,โฆสะนายันตัสสะ,ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ,
มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ  

     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย
เครื่องขยายเสียง พร้อมกับของบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์เป็นอุปกรณ์
แก่การแสดงธรรม แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวาย
เครื่องขายเสียง เพื่อเป็นประโยชน์อุปกรณ์ แก่การแสดงธรรม แก่พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย
ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ