พระพุทธพจน์

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
ภาวนาสูตร
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย!   
เมื่อภิกษุไม่หมั่นเจริญภาวนา
แม้จะพึงเกิดความปรารถนาขึ้น  อย่างนี้ว่า
โอหนอ!  ขอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะ   
เพราะไม่ถือมั่น......
 
     พระพุทธพจน์ ปุจฉา-วิสัชนา
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
คัททูลสูตร
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย!  
 สงสารนี้   มีที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้ว ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ สำหรับสัตว์ทั้งหลาย .......
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
มหาราหุโลวาทสูตร
“ดูกรราหุล! เธอจงเจริญภาวนา ( อบรมจิต)
เสมอด้วยแผ่นดินเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนา
เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจ
และไม่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว .....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
 
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
พาลิสิกสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย! 
.. ปลานั้น กลืนกินเบ็ดของนายพรานเบ็ด  
ถึงความวิบัติ ถึงความพินาศ พรานเบ็ด 
พึงกระทำได้ตามชอบใจ ฉันใด.....
 
พระพุทธพจน์ พระสูตร
         พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย)
         เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย
พรหมชาลสูตร
สามัญญผลสูตร

อัมพัฏฐสูตร

โสณทัณฑสูตร

กูฏทันตสูตร
   
   
   
   
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย

วัตถสูตร
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ผ้าที่ทอด้วยด้ายชนิดใดชนิดหนึ่ง
ผ้าของชาวกาสี บัณฑิตกล่าวว่าเลิศ
กว่าผ้าที่ทอด้วยด้ายเหล่านั้น แม้ฉันใด
กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง.....

 
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
เจลสูตร
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว
จะควรกระทำอย่างไร?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า .......
 
ข้อธรรม ควรรู้
เห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธกิจ ๕ ประการ
พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
กำเนิดนาค ๔ จำพวก
นาคแปลงกายเป็นมนุษย์
พุทธจน์ น่าสนใจ
ฟังธรรมก่อนตาย
โลกธรรมสูตร
อาวรณสูตร
นันทิขยสูตร ๑-๒
สัมปทาสูตร
สังโยชน์ ๑๐ ,ที่ตั้งของสังโยชน์
อุปมาการละ อาหาร ๔ อย่าง
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
ทัณฑสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเหมือนท่อนไม้
ที่บุคคลขว้างขึ้นไปบนอากาศแล้ว
บางคราวเอาโคน ตกลงมาก็มี
บางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี
บางคราวเอาปลายตกลงมาก็มี.....

 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
 
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
สีสปาสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้น
เป็นไฉน ใบประดู่ลาย ๒- ๓ ใบ
ที่เราถือด้วยฝ่ามือ กับใบที่บนต้น.....
 
ข้อธรรม ข้อคิด
ฟ้าร้อง ๔ อย่าง
พระพุทธเจ้ากับชาวนา
โยคสูตร
ชาคริยสูตร (ให้เจริญกรรมฐาน)
รัก ๑๐๐ ผู้นั้นก็ทุกข์ ๑๐๐
คู่สร้าง คู่สม
เหตุให้เกิดความรัก
ยอดปรารถนาของสตรี
ที่ตั้งแห่งวิญญาณ ๗
หลักตัดสินพระธรรมวินัย
ความอุ่นใจ ชาตินี้ ชาติหน้า
อนุสสติ ๑๐ ประการ
ภาวนา ระโชหะระณัง..ระลึกชาติ
อานิสงส์เจริญเมตตา ๑๑ ประการ
กำเนิด ๔ อย่าง
การดำรงชีพของบุคคล ๔ อย่าง
เรื่อง บิณฑบาตร รองเท้า
บุคคล ๔ จำพวก (เทียบบัว)
พิจารณาดอกบัว ๔ เหล่า
ความรีบด่วนชาวนากับภิกษุ
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
กรรมสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
เราจักแสดงกรรมทั้งใหม่และเก่า
ความดับแห่งกรรม และปฏิปทา
อันเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรม...
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
สติสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!  
ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่
นี้เป็นอนุศาสนีของเรา
สำหรับเธอทั้งหลาย.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
สุปุพพัณหสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย! สัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า....
 
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อัตตทีปสูตร
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลาย
จงเป็นผู้มีตน เป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ
ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ....
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
ฉิคคฬสูตร ที่ ๑
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนบุรุษโยนแอก
ซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาสมุทร
เต่าตาบอดมีอยู่ในมหาสมุทรนั้น....
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
ปาณสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
เปรียบเหมือนบุรุษ
พึงตัดหญ้าไม้ กิ่งไม้ และใบไม้
ในชมพูทวีปนี้ แล้วรวบรวมเข้าด้วยกัน....
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
สุริยูปมาสูตร ที่ ๑
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น
สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน
คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด .....
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อัสสุตวตาสูตร ที่ ๑
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วานรเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่
จับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้น ยึดเอากิ่งอื่น
ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เหนี่ยวกิ่งใหม่....
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อัสสุตวตาสูตร ที่ ๒
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
เพราะไม้สองอันครูดสีกัน จึงเกิดไออุ่น
เกิดความร้อน แต่ถ้าแยกไม้
ทั้งสองอันนั้นแหละ ออกเสียจากกัน.....

   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อุปปัชชันติสูตร
"หิงห้อยนั้น ส่งแสงสว่างอยู่ชั่วเวลา
พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น
เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้ว
หิงห้อยนั้นก็อับแสงและไม่สว่างได้เลย....
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
   
   

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
   
   
พระพุทธพจน์ คือ พระดำรัสของพระพุทธเจ้า, คำพูดของพระพุทธเจ้า
พระพุทธพจน์ หมายถึงถ้อยคำ สำนวนที่ พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ ธรรม หรือ วินัย
ซึ่งเรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ บ้าง ปาพจน์ บ้าง ล้วนเป็น พระพุทธพจนทั้งสิ้น