สารบัญ
ตอนประสูติ
ลำดับศากยวงศ์  
เทวดาทูลอาราธนาพระบรมโพธิ์สัตว์จุติ-พระนางเจ้ามายาทรงสุบิน  
พระกุมารดำรัสอาสภิวาจา-สหชาติที่บังเกิดร่วมวัน  
อสิตะดาบสเข้าเฝ้าเยี่ยมและถวายพยากรณ์  
โกณทัญญพราหมณ์ยกนิ้วมือเดียวถวายพยากรณ์-ถวายพระนาม  
พระนางเจ้ามายาเสด็จทิวงคต-พระกุมารเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน
พระสิทธัตถะกุมารทอดพระเนตรเทวทูต
พระสิทธัตถะกุมารทรงสดับคุณบทพระนิพพาน
พระสิทธัตถะกุมารเสด็จหนีออกบรรพชา
ทรงตัดพระโมฬีถือเพศบรรชิตที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานที
นายฉันนะนำอาภรณ์กลับพระนครกบิลพัสดุ์
โกณทัญญพราหมณ์ชวนเพื่อนออกบวช
พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระมหาบุรุษถวายราชสมบัติ
พระมหาบุรุษเสด็จเข้าสำนักดาบส-เริ่มทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา
ทรงอสัญญีภาพ
ทรงระลึกถึงเสียงพิณ
ทรงพระสุบิน ๕ ข้อ
ทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา
ทรงลอยถาดเสี่ยงพระบารมี  
ทรงชนะมาร

 กลับสู่หน้าหลัก