มุมวีดีโอ วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม)
อัปโหลล่าสุด

เสียงอ่าน "กลีบบัว" ปุตตมังสสูตร ว่าด้วยเนื้อบุตร (อาหาร 4 อย่าง)

คณะสรภัญญ์ อีสาน ชุดที่ 4

เสียงพระไตรปิฏก กสิภารทวาชสูตร ที่ 4
อ่านโดย "กลีบบัว"

เสียงสวด สรภัญญ์ อีสาน ชุดที่ 3

เสียงอ่าน "กลีบบัว" อัสสุตวาสูตร ที่ ๑ ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่ได้สดับ

เสียงอ่าน "กลีบบัว" อัสสุตวาสูตร ที่ ๒ ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่ได้สดับ

เสียงอ่าน "ปลายฟ้า" วิตถตธนสูตร ว่าด้วยอริยทรัพย์โดยพิสดาร

เสียงอ่าน "กลีบบัว" จูฬสาโรปมสูตร
ว่าด้วยบุคคลผู้แสวงหาแก่นไม้

เสียงสวด สรภัญญ์ อีสาน ชุดที่ 2

เสียงอ่าน "กลีบบัว" ติสสสูตร ว่าด้วยติสสะพรหม

เสียงสวด สรภัญญ์ อีสาน ชุดที่ 1

เสียงอ่าน "กลีบบัว" ภาวนาสูตร
ว่าด้วยการเจริญภาวนา

เสียงอ่าน "กลีบบัว" อทุกูปมสูตร
ว่าด้วยบุคคลเปรียบด้วยน้ำ ๗ จำพวก

เสียงอ่าน "กลีบบัว"
พระจักขุบาลเถระ ความสำคัญของใจ

เสียงอ่าน"กลีบบัว"ฉัปปาณสูตร
ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเสี้ยนหนามของชาวบ้าน

สรภัญญะอีสาน ก่องข้าวน้อยฆ่ามแม่

ลำประวัติวัดป่ามหาชัย(อรัญญคาม)

สรภัญญะอีสาน ไหลเรือไฟ

สรภัญญะอีสาน พระคุณแม่

หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย

บทสวดถวายพระพรชัย

สารคดี วันเข้าพรรษา

คำอาราธนาธรรม(พร้อมคำแปล)

วัดป่ามหาชัย วัดส้างพระอินทร์

หลวงปู่พัฒนาวัด

ปริศนาธรรม พระธาตุมหาชัย

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

บทสวดธรรมจักร

สรภัญญะ บุญข้าวสาก-ข้าวประดับดิน

เพลงพุทธัง สรณัง คัจฉามิ

เพลงดอกบัวบูชา

บทพิจารณาอาการ ๓๒

บทสวดปฏิจจสมุปบาท

ฟังธรรมหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ในหลวงเสด็จวัดธาตุมหาชัย

บทสวดอนัตตลักขณสูตร

บทสวดเมตตาพรหมวิหาร

บทสวดจุลลไชยปกรณ์