โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยม ๑๒ ประการ
ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (กศน.ธาตุพนม)


นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผอ.กศน.อำเภอธาตุพนม


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม


กศน.อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ