งานนมัสการพระธาตุมหาชัย

งานนมัสการพระธาตุมหาชัย ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


กำหนดการ
วันอาทิตย์ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๔)
  เวลา ๐๕.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต
  เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีบวงสรวงพระธาตุมหาชัย
  เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์/สามเณร
  เวลา ๐๙.๐๐ น. ตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุมหาชัย
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ/สามเณร
  เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุมหาชัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
  เวลา ๒๐.๐๐ น. เวียนเทียนบูชาพระธาตุมหาชัย
  เวลา ๒๑.๐๐ น. เปิดการแสดงมหรสพคบงันตามประเพณี
วันจันทร์ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)
  เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์/สามเณร
  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดให้บูชาดอกไม้/ธูปเทียน/ผ้าไตรจีวร/ เพื่อบูชาพระธาตุ
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ/สามเณร
  เวลา ๑๔.๐๐ น. เตรียมขบวนแห่ไปเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง
  เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศน์มาลัยหมื่น/มาลัยแสน
  เวลา ๒๐.๓๐ น. เวียนเทียนบูชาพระธาตุมหาชัย
  เวลา ๒๑.๐๐ น. เปิดการแสดงมหรสพคบงันตามประเพณี
วันอังคาร วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔)
  เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์/สามเณร
  เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศน์แหล่อีสาน พระเวสสันดรชาดก
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ/สามเณร
  เวลา ๒๐.๓๐ น. เวียนเทียนบูชาพระธาตุมหาชัย
  เวลา ๒๑.๐๐ น. เปิดการแสดงมหรสพคบงันตามประเพณี
หมายเหตุ กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุมหาชัย ประจำปี ๒๕๕๙


โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น
วันที่ ๒๐ - ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเปิดงาน นมัสการองค์พระธาตุมหาชัย


รำบูชาพระธาตุมหาชัย (โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม )


พระครูพิสิฐสีลาภรณ์   เจ้าคณะตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

คำบูชาพระธาตุมหาชัย