โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดหนองบัวศรีประทุม บ.หนองบัว ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระครูโสภณศาสนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองบัวศรีประทุม


พระอาจารย์สมหวัง จันทปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย เป็นพระวิทยากร

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ