บุญกฐินสามัคคี
โดยการนำของ นายหน่อ-นางกันยา ผิวผาง

ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562


นายหน่อ ผิวผาง, นางกันยา ผิวผาง, นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง