ภาพกิจกรรม ปี 2565
5 ตุลาคม 2565
พิธียกเสาเอกกุฏิ
"กุฏิไตรนาคนิมิตต์"
สร้างถวายโดย น.ส.ภูริชชญา ทิพานุกะ

5 ธันวาคม 2565
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
ทำบุญตักบาตร สวดมนต์
เจริญจิตภาวนา ถวายเป็น
พระราชกุศล ร.9
13 ก.ค.2565
วันอาสาฬหบูชา
เป็นที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
ปฐมเทศนา ธรรมจักรกัปวตนสูตร

5 พ.ย .2565
กฐินวัดป่ามหาชัย 2565
เจ้าภาพ คุณประภาพร ภูชะหาร
และคณะ
9 ก.ค.2565
พิธีบรรพชาอุปสมบท
เข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕
แม่ดีรดา เรืองเวชภักดี
พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ
14 ก.ค.2565
วันเข้าพรรษา
พระสงฆ์จำนวน ๑๒ รูป
อธิษฐานเข้าพรรษา
15 พ.ค.2565
ผ้าป่าหนังสือธรรม
ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอปลาปาก
ได้จัดผ้าป่าหนังสือธรรม
ปัจจัยบำรุงวัด อนุโมทนาสาธุ
10 มิ.ย.2565
สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
พร้อมคณะฟังธรรม
พระครูภาวนาสุตาภรณ์
เป็นองค์แสดงธรรม
15 พ.ค.2565
พิธีถวาย
“กุฏิคุณพ่อรัฐฐิสิษ เรืองเวชภักดี ”
โดย แม่ดีรดา เรืองเวชภักดี
และครอบครัว สร้างอุทิศให้
คุณพ่อรัฐฐิสิษ เรืองเวชภัก
ดี
15 พ.ค.2565
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันคล้ายวันประสูต, ตรัสรู็
และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า
10 เมษายน 2565
เยี่ยมชมถ้ำนาคี
อุทยานแห่งชาติภูลังกา
อ.บ้านแพง จ.นครพนม

30 พ.ค.2565
กิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 ปี พ.ศ 2565

13 เมษายน 2565
กิจกรรมตักบาตร
วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
13 เมษายน 2565
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
บ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก
จ.นครพนม
3 มีนาคม 2565
กิจกรรม อบรมโครงการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ระดับตำบล
ตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม
8 เมษายน 2565
พ่อสมจิตร ภูชะหาร,แม่จำรอง ภูชะหาร
คุณประภาพร ภูชะหาร พร้อมคณะ
ทำพิธีถวายกุฏิ
16 ก.พ.2565
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ลงอุโบสถสังฆกรรม
ฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์
13 ก.พ.2565
พ่อหน่อ ผิวผาง
แม่กันยา ผิวผาง
ทำบุญที่สวน
2 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมประจำเดือน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ณ วัดป่ามหาชัย

30 มกราคม 2565
พิธีเททองหล่อ
"พระพุทธโคดมศาสดา"

วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
10 มกราคม 2565
พิธีถวายกุฏิ
พ่อเต็ม แม่กงสี ปาพรหม
สร้างถวายโดย
นางพิชญ์สินี ปาพรหม
10 มกราคม 2565
คณะผ้าป่าสามัคคี
โดย อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้าน ต.มหาชัย
10 มกราคม 2565
วันบูรพาจารย์
ทำบุญทักษิณานุปทาน
แด่พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
9 มกราคม 2565
ลูกหลานทำบุญอุทิศให้
แม่จันทา ไชยศล
1 มกราคม 2565
กิจกรรมทำบุญปีใหม่
ยุคโควิด 19

2 มกราคม 2565
โครงการบวชปฏิบัติธรรม
ประจำปี 2565

 


เสียงอ่านธรรมะ