พิธีแห่ผ้าห่มอัฐิธาตุเจดีย์
วันบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2563
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์ จาก นครศรีธรรมราช


นายเจริญ นาคชูวงค์, นายไพโรจน์ มิควาฬ


นายวิชาติ เสนาช่วย , ร.ต.อ.นพดล หน่อนิล


คุณ ยุวดี มังคะละ


คุณ ลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์