พิธีสวดทักษิณานุปทาน บำเพ็ญกุศลแด่ พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) วันบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2563


คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร


นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง จุดเทียนส่องธรรม


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าคณะบลมหาชัย
เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์


ร.ต.อ.นพดล หน่อนิล สระบัว, นางเสาวลักษณ์ สระบัว ถวายเครื่องไทยธรรม


นางเทพเทวา นิติพจน์ จุดธูปเทียน ตู้อภิธรรม


นางอุมิยา พงษานุกุลเวช จุดเทียนบูชาบูรพาจารย์


นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง นำกล่าวคำถวายทักษิณาทาน


คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์ จากนครศรีธรรมราช


นาย สุรเชษฐ์ ชาธิพา, นาง นราทิพย์ ชาธิพา  


พระครูอรุณสุตาภรณ์ (พระมหาบุญเกิด วชิรญาโณ) เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
ประธานสงฆ์นำสวดทักษิณานุปทาน ถวายพระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ถวายกองทุนหมู่บ้านรักษาศีล 5
แด่พระครูศรีธรรมากร ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำอำเภอปลาปาก


พระอธิการ ทินกร ปภัสสโร เจ้าอาวาส วัดธรรมาราม บ.โนนศรีวิลัย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม