พิธีพุทธาภิเษก รูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) วันบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2563


คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์ รำถวายหลวงปู่ฯ


คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์ รำถวายหลวงปู่ฯ


นางนราทิพย์ ชาธิพา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย


นางปทิตตา มิควาฬ จุดเทียนส่องธรรม


พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
ประธานสงฆ์พิธีบวชชีพราหมณ์ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์


นายสุรเชฏฐ์ ชาธิพา ถวายเครื่องไทย


นายไพโรจน์ มิควาฬ ถวายเครื่องไทย


พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ (พระสมัย ธัมมรักขิโต) จุดเทียนชัย


นางอุมิยา พงษานุกุลเวช จุดเทียนบูชาบูรพาจารย์


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย เจ้าสำนักปฏฺิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒


พระอธิการ ทินกร ปภัสสโร เจ้าอาวาส วัดธรรมาราม บ.โนนศรีวิลัย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระพันตรี สาธโร เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดมวนาราม


นางปทิตตา มิควาฬ


นางไพโรจน์ มิควาฬ


โรงทานกาแฟ-ข้าวต้ม 1.นายไพบูลย์-นางดรุณี มิฆวาฬ พร้อมครอบครัว, 2.ร้านเจี๊ยบวัสดุ(บ้านแสนพัน)
3.คุณเจียมจิตร (บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง)


นายสุรเชษฐ์ ชาธิพา, นางนราทิพย์ ชาธิพา, นาย เสริมสุข ชาธิพา   นางสาวนั ทธชา ชาธิพา