กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน
โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม