ค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านนาเชือก
ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม