ค่ายคุณธรรม เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ ปี 2563
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ ปีการศึกษา 2562