โยมประภาพร ภูชะหาร (น้ำ:: หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช))
ถวายตู้พระไตรปิฏก และตู้ใส่พระไตรปิฎก
วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมนางสาว ประภาพร ภูชะหาร (คุณน้ำ)คำถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งตู้


ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เตปิฏะกัง สะมัญชุสัง
พุทธะปะริสายะ สัมมาปะฏิปัตติโสภะณายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ
สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะปะริสายะ สัมมาปะฏิปัตติโสภะณายะ
เตปิฏะกัสสะ สะมัญชุสัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ


ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย
หนังสือพระไตรปิฎก พร้อมทั้งตู้นี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อความงดงามแห่งสัมมาปฏิบัติ ข
องพุทธบริษัท ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งตู้
เพื่อความงดงามแห่งสัมมาปฏิบัติ ของพุทธบริษัทนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ 


"โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ
เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา"

"ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้ว
และบัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น
จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราล่วงไปแล้ว


คุณประภาพร ภูชะหาร (โยมน้ำ) ถวายหนังสือสวดมนต์ฉบับวัดป่ามหาชัย
จำนวน 500 เล่ม


คุณประภาพร ภูชะหาร ถวายปัจจัยบำรุงวัดป่ามหาชัย

พิธีถวาย พระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดิสมบัติปางนาคาธิบดีนาคราช ๙ เศียร

คุณประภาพร ภูชะหาร ถวายกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๑
กฐินสามัคคีปี ๒๕๖๐ คุณประภาพร ภูชะหาร