ประเพณีชาวอีสาน บุญข้าวประดับดิน


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

คำถวายสังฆทาน (ข้าวประดับดิน)
... อิมานิ มะยัง ภันเต ปิณฑะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยะมะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปิณฑะภัตตานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล... ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวและอาหาร
(ข้าวประดับดิน) กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับข้าวและอาหาร(ข้าวประดับดิน) พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่ออุทิศให้เปรตชนทั้งหลาย ถ้าทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์
ถ้าถึงสุขแล้วขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป สิ้นกาลนานเทอญ.

 


พิธีลงอุโบสถสัญจร คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก วัดอรุณศรีวนาราม บ.นกเหาะ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม


คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ขอประกาศและสนับสนุน ให้พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำ จังหวัดนครพนม


โรงทานวัดป่ามหาชัย