โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล ๕ สัญจร
ของคณะสงฆ์ตำบลมหาชัย ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เพื่อส่เสริมโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
อำเภอปลาปาก มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สันติสุข
ณ วัดวังม่วง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓