ประเพณีก่อเจดีย์ทราย

ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
ประเพณีก่อเจดีย์ทราย   เป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่ง
ในช่วงเทศกาลของ ชาวไทย   ประเพณีนี้มีที่มาจากหลักฐานใน   พระไตรปิฎก  
ที่กล่าวพรรณาถึงอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ในประเทศไทยนั้น ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายถือว่าเป็นประเพณีหนึ่ง
ที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนา โดยตรง โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้
เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัด


งานศิลปะที่แสดงถึง ประเพณีขนทรายเข้าวัด

เพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย
และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และนอกจากประเพณีเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้ว
ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชน
เพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย

ปัจจุบันประเพณีนี้พบเพียงในประเทศไทยและ ลาว เท่านั้น
โดยจัดในช่วงเทศกาลสำคัญเป็นการเฉลิมฉลองการเปลี่ยนศักราช
เช่นในวันตรุษและ วันสงกรานต์   เป็นต้น โดยในบางหมู่บ้านอาจเป็นประเพณีบุญคูนลาน
บุญขวัญข้าว (ก่อเจดีย์ข้าวถวายเป็นพุทธบูชา)  

ก็อาจนับว่าเป็นประเพณีก่อเจดีย์ทรายได้เช่นเดียวกัน
เพราะไม่ได้สร้างเป็นพุทธศาสนสถานถาวรวัตถุใหญ่โต แต่เป็นเพียงเจดีย์ชั่วคราว
เพื่อมุ่งถวายเป็นพุทธบูชาในการประเพณีหนึ่ง ๆ เท่านั้น


จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
http://th.wikipedia.org/wiki/ ประเพณีก่อเจดีย์ทราย