พิธีถวายสังฆทาน

๑. จำนวนพระสงฆ์ : ไม่จำกัดจำนวน

๒. เครื่องสังฆทาน :

   ๒.๑. อาหารคาวหวานและของใช้อื่นๆ ตามสมควร
   ๒.๒. ดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยใส่ซอง(ใช้ใบปวารณา)จัดเป็นชุดวางไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์แต่ละรูป

๓. วันเวลาถวาย
: ควรถวายในเวลาก่อนเทียง

๔. ลำดับพิธีฯ :

   - จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ ครั้ง
   - อาราธนาศีล และรับศีล
   - ว่าบทนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวคำถวายสังฆทาน
   - ประเคนเครื่องสังฆทาน
   - พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ
   - กราบ ๓ ครั้ง
   -เสร็จพิธีฯ -

หมายเหตุ
   - คำถวายสังฆทาน
     อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะฯ

     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายภัตตาหาร,
พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,
จงรับภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

หมายเหตุ
   - บางที่มีเพียงการกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลี ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย
เป็นหน้าที่ของพิธีกรจะต้องหาข้อมูลให้พร้อมก่อนปฏิบัติพิธีฯ

คำกรวดน้ำปรารถนาผลส่วนตัว(อย่างย่อ)

   อิทัง เม กะตัง ปุญญัง, นิพพานะปัจจะโย โหตุ,
อะนาคะเต กาเล
   ขอบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้ จงเป็นปัจจัยให้บรรลุพระนิพพาน
ในอนาคตกาลด้วยเทอญฯ

คำกรวดน้ำอุทิศให้ญาติ(อย่างย่อ)
   อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขฯ

( ถ้าใช้ โน แทน เม แปลว่า ข้าพเจ้าทั้งหลาย)

คำถวายข้าวพระพุทธ
   อิมัง สูปะพะยํญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง
อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิฯ

(มีในที่หลายแห่งใช้ โภชะนัง แทน โอทะนัง)

คำลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ
....................................................................
บทความจาก ศาสนาพิธี
ที่ระลึกในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานกองทัพบก
ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

คำถวายสังฆทาน(เพื่อตนเอง) คำถวายสังฆทาน(เพื่ออุทิศผู้ตาย) คำถวายปัจจัย ๔
คำถวายข้าวสาร คำถวายผ้าอาบน้ำฝน คำถวายผ้าจำนำพรรษา
คำถวายผ้ากฐิน(แบบมหานิกาย คำถวายผ้ากฐิน(แบบธรรมยุตินิกาย) คำถวายผ้ากฐินหลวง
คำถวายผ้าป่า คำถวายเครื่องอัฏฐบริขาร คำถวายกุฏิ
คำถวายเสนาสนะ-ที่นั่ง-ที่นอน อื่นฯ คำถวายพัดลม คำถวายเครื่องขยายเสียง
คำถวายเครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว คำถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ คำถวายรถยน
คำถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้าง คำถวายโรงอุโบสถ คำถวายกำแพงแก้ว(กำแพงอุโบสถ)
คำถวายลูกนิมิตสีมา คำถวายศาลาการเปรียญ คำถวายเมรุเผาศพ
คำถวายหอระฆังพร้อมทั้งระฆัง คำถวายหอกลองพร้อมทั้งกลอง คำถวายเครื่องพิมพ์ดีด
คำถวายห้องน้ำ(ห้องสุขา) คำถวายเต็นท์ คำถวายธรรมาสน์เทศน์
คำถวายพนักพิงพระสงฆ์ คำถวายพระพุทธรูป คำถวายฉัตรกั้นถวายพระพุทธรูป
คำถวายโต๊ะหมู่บูชา คำถวายเทียนพรรษา คำถวายปัจจัยตั้งมูลนิธิ
คำถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งตู้ คำถวายเครื่องสักการะลอยกระทง