พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
ได้แจ้งให้ที่ประชุมตามประกาศสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงให้คณะสงฆ์ทุกวัดทั้งใน
และต่างประเทศ ดำเนินการดังนี้

๑.จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมรูป/พระฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ภาพสีหรือขาวดำ) พร้อมตั้งเครื่องบูชาทองน้อย ภายในพระอุโบสถ/อุโบสถ หรือสถานที่ที่สมพระเกียรติ ภายในวัด

๒.ประกอบพิธีพำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา ๑๕.๕๖ น. หรือตามเวลาที่เหมาะสมทุกวัน
เป็นเวลา ๑ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยวัดทุกวัดเป็นเจ้าภาพและเชิญชวนประชาชนร่วมถวายเป็นพระราชกุศล

๓.ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อครบกำหนดสัตตมวาร (๗ วัน) ปัญญาสมาวาร (๕๐วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน)

๔.สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อครบสัตตมวาร (๗ วัน) ปัญญาสมวาร (๕๐วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ให้จัดปฏิบัติธรรมมีกำหนดคราวละ ๗ วัน

ดังนั้น วัดป่ามหาชัย เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒ เมื่อถึงสัตตมวาร(๗ วัน)
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๑๙ – ๒๕ ตุลามคม ๒๕๕๙
ได้เชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมพิธี ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. -๑๙.๓๐ น.
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่ แสดงพระธรรมเทสนา ๑ กัณฑ์

  


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ