ศูนย์ข่าววัดป่ามหาชัย
รวบรวมข่าวสารงานบุญต่างๆ ข่าวสารอื่น ๆ
๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลดอนโมง อ.ภูเรือ จ.ขอนแก่น
จำนวน ๒๕๐ คน ปฏิบัติธรรมจริกแสวงบุญ
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชาวบ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วัดป่ามหาชัย วัดป่านาอุมวนาราม วัดถาวร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคตครบ ๑ ปี
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันออกพรรษา ,วันมหาปวารณา
ประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร
สมาทานศีล ให้ทาน ฟังธรรม
๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
พิธีบรรพชาอุปสมบท นาค ๑ รูป
บ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ณ อุโบสถวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม อบรมปฏฺิบัติธรรม
๕ กันยายน ๒๕๖๐
ประเพณีบุญข้าวสาก
เพื่ออุทิศให้แก่เปรตชนที่ล่วงลับไปแล้ว
ภาคเช้าทำบุญตักบาตร ภาคค่ำสมาทานศีล ๘
สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา
๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
กศน.อำเภอบอระบือ จังหวัดมหาสารคาม
เข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม
ครู ๑๐ คน นักศึกษา จำนวน ๑๔๐ คน
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
เพื่ออุทิศให้แก่เปรตชนที่ล่วงลับไปแล้ว
ภาคเช้าทำบุญตักบาตร ภาคค่ำสมาทานศีล ๘
สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ฟังธรรม "สุจริตกถา"
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ตรงกับ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
มีคณะอุบาสก-อุบาสิกา รักษาศีล สวดมนต์ภาวนา
ร่วมกับทางคณะสงฆ์ วัดป่ามหาชัย
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ตรงกับ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
มีคณะอุบาสก-อุบาสิกา รักษาศีล สวดมนต์ภาวนา
ร่วมกับทางคณะสงฆ์ วัดป่ามหาชัย
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตรงกับ วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
มีคณะอุบาสก-อุบาสิกา รักษาศีล สวดมนต์ภาวนา
ร่วมกับทางคณะสงฆ์ วัดป่ามหาชัย
๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ "วันอาสาฬหบูชา"
วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ "วันเข้าพรรษา"
ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร
ภาคเย็น รักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
แสดงธรรม "วันอาสาฬหบูชา"
ณ วัดป่านาอุดมวนาราม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๐๐ คน
๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โครงการอบรม คุณธรรม สร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนเพ็
ก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
นักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๑๐ คน
๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โครงการอบรม คุณธรรม สร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียน
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
นักเรียน ๓๔๐ คน ครู ๒๐ คน
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางศาสนา
วันวิสาขบูชา ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐
ประเพณีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เทศกาล "วันสงกราณต์" วิถีไทย วิถีพุทธ
ชาวบ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการค่ายพัฒนาจิต เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียน ๑๕๐ คน ครู ๒๐ คน
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โครงการอบรม คุณธรรม สร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๒๐ คน
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โครงการจาริกธรรมยาตรา สกลนคร สู่ พระธาตุพนม
นำโดย พระอาจารย์ จรัญ อนังคโณ ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง
ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
และพระสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาผู้ติดตาม จำนวน ๗๐๐ รูป/คน
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประธานโครงการ คุณประภาพร ภูชะหาร
เจ้าภาพคุณไตรรงค์ วิโรจน์ และ Cr. หลานปู่ศรีสุทโทนาคราช
ประธานสร้าง พระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดิสมบัติ
ปางนาคาธิบดีนาคราช ๙ เศียร
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม  

๒๐ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
สน.ผล สังข์สน, นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สน
พร้อมญาติ ทำผ้าป่าถวายพระธาตุมหาชัย
เพื่ออุทิศให้ นางเทพนม สังข์สน ,นายวรศักดิ์ สังข์สน
นำปัจจัยเพื่อบำรุง อัฐิธาตุเจดีย์ (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีพุทธาภิเษก รูปเหมือน
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์
และนักปฏิบัติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีเปลี่ยนผ้าให้ อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์
และคุณแม่สุนทรา ภูมิวัฒน์ พร้อมคณะญาติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีเปลี่ยนผ้าพระประธานในอุโบสถ
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์
และคุณแม่สุนทรา ภูมิวัฒน์ พร้อมคณะญาติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีทำบุญทักษิณานุปาทาน
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณสีจริง สีลเดช
๓-๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรม บรรพชาอุปสมบทหมู่
งานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐
ณ อุโบสถ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑ มกราคม ๒๕๖๐
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
บ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ -๑ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
"เริ่มต้นดี ชีวิตดี" กลับสู่หน้าหลัก