บทสวดถวายพระพร
คาถาถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ ๑๐

มหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา

มะหาวะชิราลังกะระโณ ส๎ยามานัง ธัมมะขัตติโย
มะหาปุญโญ มะหาปัญโญ มะหาเตโช มะหายะโส
สัมพุทธะมามะโก อัคโค ชินะจักกุปะถัมภะโก
สะวิรีโย สะมุสสาโห ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
ส๎ยามะวาสีนะมัตถายะ หิตายะ จะ สุขายะ จะ
สัพพะกิจจานิ กาเรติ มะหาการุณิโก วะโร
สัพเพสัง ทุกขะฆาตา จะ สัพพัตถะ สุขะทายะโก
ตัส๎มา นะริสสะโร เสฏโฐ ส๎ยามิกานัง มะโนหะโร
สักกะโต มานิโต โหติ ปูชิโต วะระขัตติโย
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
มะหาวะชิราลังกะระโณ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
ทีฆายุโก สุขี โหตุ มะหัพพะโล มะหิทธิโก
นิททุกโข จะ อะโรโค จะ อะเวโร โหตุ นิพภะโย
อันตะรายูปะสัคคา จะ สัตตุอีติอุปัททะวา
มา กะทาจิ สัมผุสิงสุ ส๎ยามะรัฏฐัง จะ ภูปะติง
ปัปโปตุ สัพพะโสตถิญจะ สัพพัญจะ ชะยะมังคะลัง
อิจถิตัง ปัตถิตัง สัพพัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
จิรัง รัชเช ปะติฏฐาตุ สะทา ภัท์รานิ ปัสสะตุ
ส๎ยามะรัฏฐัง วิโรเจตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา
จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ
   
พระพรหมติลก(เอื้อน หาสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ผู้รจนาบทมหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา

คำแปล  คาถาถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

แด่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย ผู้เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงพระบุญญาธิการ และพระปรีชาสามารถ มีพระมหาเดชานุภาพ และพระขัตติยราชอิสรยยศไพศาล ทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก มีพระคุณสมบัติในการประกอบพระราชกรณียกิจ กล่าวคือ พระอุตสาหวิริยภาพ พระราชญาณทัศนะกว้างไกล พระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่มหาชนชาวไทย ทรงบำบัดทุกข์ บันดาลสุขแก่ประชาราษฎรโดยทั่ว ปรารภเหตุฉะนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นที่เทิดทูนบูชาด้วยน้ำใจสวามิภักดิ์จงรัก โดยประชาชนว่า “ ทรงเป็น มหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ”

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ ทรงพระเจริญจรัสด้วยพระพลานามัย ทรงพระราชศักดานุภาพไพศาล ขอพระมหากษัตริย์และสยามรัฐสีมามณฑล จงนิราศร้างห่างไกลทุกข์ โศก โรค เวรภัย อุปัทวันตราย ราชศัตรู ความจัญไร และเครื่องกางกั้นความเจริญสุขทั้งปวง ในกาลทุกเมื่อ ขอพระองค์ทรงประสบสรรพพรชัยอันไพบูลย์ ขอพระราชประสงค์จงสัมฤทธิ์โดยพลัน ขอจงทรงสถิตในราไชศวรรยาธิปัตย์ เป็นรัชสมัยแห่งความรุ่งโรจน์ตลอดกาล

ขอราชอาณาจักรสยาม จงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งปวง บรรลุถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นไป และขอพระบวรพุทธศาสนาจงดำรงยั่งจิรัฐฐิติ อยู่คู่โลกตลอดไป เทอญฯ กลับสู่หน้าหลัก