โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ปฏิบัติธรรม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙


พระอาจารย์ทินกร ปภัสสโร รองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นายวิจัย มาลา ผอ.โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระอาจารย์สมหวัง จันทปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ประดิษฐาน ณ ลานธรรมชาติวัดป่ามหาชัย
ปฏิบัติธรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ