โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร
วันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียน หมั่นปฏิบัติ ๗ กิจวัตรความดี
และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ด้านวิถีชาวพุทธ เชิงคุณภาพ
โดยการนำคณะครู ๑๒ คน นักเรียน ๘๒ คน รวมทั้งสิ้น ๙๔ คน เข้าปฏิบัติธรรม รักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ
เดินจงกม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม การจัดกิจกรรมครั้งนี้
ได้รับความเมตตาจากพระวิทยากร รวม ๔ ท่าน เป็นพระวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วย
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ , พระทินกร ปภัสสโร, พระสมหวัง จันทปัญโญ, และพระนิรุติ คเวสโก


โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ