โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิมยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
กศน.อำเภอปลาปาก

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ