ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย จังหวัดนครพนม
ศูนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยจังหวัดนครพนม


กศน.เรณูนคร

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ