โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร (อาจารย์)
พระครูสุธรรมพัฒโนดม, นายศักดา ทัดสา, นายสราวุฒิ ศิริวรรณ, นางนฤมล ทัดสา
นางวิสัย คะตา, นางนิภาวรรณ เดชบุญ, นายวิโรจน์ เฉลยสุข, นายภูวไนย สุนา
นายยุทธชัย จริตน้อม, นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท (นักศึกษา)


ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร (อาจารย์)

    

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ