วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ปี 2563
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


นายผล สังข์สน


พระสงฆ์วัดป่ามหาาชัย จำนวน 9 รูป
ร่วมลงสังฆกรรม ฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์
องค์แสดง พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ปฏิทิน การสวดปาฏิโมกข์

ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา