กลุ่มครอบครัวรุ่นแรก พ.ศ ๒๔๙๔
ที่มาสร้างบ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ครอบครัว คุณพ่อรัตน์ เสนาช่วย, คุณแม่สนธิ์ เสนาช่วย


คุณยาสด วงษ์ผาบุตร น้องสาวของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


คุณพ่อใบ วงษ์ผาบุตร น้องเขยของหลวงปู่ฯ


คุณพ่อกัณหา ศรีลาเลิศ


นายทองดี ศรีสุวงศ์


คุณพ่ออินทร์ คำมุงคุณ


คุณพ่อเกรียน แสนสุภา


คุณแม่สนธิ์ เสนาช่วย แม่นมหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


กำนัน สมาน เสนาช่วย และครอบครัว


คุณพ่อใบ แสนสุภา


คุณพ่อจวน เสนาช่วย


คุณพ่อกุ่ม แสนสุภา


คุณแม่วาจา แสนสุภา


คุณพ่อซาว แสนสุภา


คุณแม่ไทย แสนสุภา


คุณพ่อขาน สุภาไทย


นายภูษา เสนาช่วย กำนันคนแรก ตำบลมหาชัย

กำเนิดบ้านมหาชัย
บ้านมหาชัยได้เกิดขึ้น โดยการนำของหลวงปู่ ฯ
ได้ชักชวนญาติโยมและสานุศิษย์จากบ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๔ 
ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เดินทางรอนแรมโดยทางเท้า 
และเกวียนถึงเนินมหาชัย มีครอบครัวทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครอบครัว ดังต่อไปนี้
๑. นายภูษา เสนาช่วย ๒. นายทองดี ศรีสุวงศ์ ๓. นายจวน เสนาช่วย
๔. นายกุ่ม แสนสุภา ๕. นายใบ วงษ์ผาบุตร ๖. นายเกวียน แสนสุภา
๗. นายหลวง แสนสุภา ๘. นายไผ่ แสนสุภา ๙. นายห่วน แสนสุภา
๑๐. นายอ่า แสนสุภา ๑๑. นายซาว แสนสุภา ๑๒. นายอุ่น แสนสุภา
๑๓. นายขาน สุภาไทย ๑๔. นายสุ้ย ศรีสุวงศ์

มีลูกศิษย์ที่ตามท่านสองคน คือสามเณรสมาน เสนาช่วย 
(อดีตกำนันคนที่สองตำบลมหาชัย) และสามเณรสมัย สาลิสี
(ปัจจุบันมีครอบครัวที่ตำบลขั้วก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร) 
ทั้งสิบสี่ครอบครัวได้อพยพมาพร้อมหลวงปู่ฯ มาปักหลักจับจองป่าที่มหาชัย
หรือเนินมหาชัยเพื่อสร้างเป็นหมู่บ้าน 

 

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก