แสวงบุญ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
เดินทางไปแสวงบุญ สังเวชนียสถานทั้ง ๔ คือ
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน ณ อินเดีย เนปาล ครั้งที่ ๑หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ (ภาพถ่ายที่เมืองนานันทา บ้านพระสารีบุตร)


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ (ภาพถ่ายที่เมืองสารนาถ ธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก)


ภาพถ่ายที่ แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี


ภาพถ่ายที่พุทธคยา สถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้


ภาพถ่ายที่ รัตนจงกรมเจดีย์ ที่พุทธคยา


ก่อนขึ้นภูเขาคิชกูฏ พระคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า เมืองมคธ


ภาพถ่ายที่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า เมือง มคธ


ภาพถ่ายที่เมืองพุทธคยา

ประวัติวัดป่ามหาชัย ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์ ภาพเก่างานปฏิบัติธรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ แสวงบุญประเทศอินเดีย ครั้งที่ ๒


 กลับสู่หน้าหลัก