งานปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา"
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๙
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


วันวิสาขบูชา วัดป่ามหาชัย ๕๙

วันสำคัญทางพระพุทธศานา
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา  หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓
เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ (อ่านต่อ)
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน ๖
นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวัน
คล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์
สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ 
คือ ..
วันอัฏฐมีบูชา  
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
( หลัง
 เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ ๘ วัน)
 ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน
 วิสาขะ  ( เดือน ๖ ของไทย)
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี
ก่อน พุทธศักราช   ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
ณ   ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง พาราณสี   แคว้นมคธ  
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา เป็น วันสำคัญในพุทธศาสนา วันหนึ่ง ที่ พระสงฆ์ เถรวาท
จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน
ที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่ พระธรรมวินัย บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา   หรือ   วันปวารณาออกพรรษา  
เป็น วันสำคัญ ทาง พุทธศาสนา วันหนึ่งในประเทศไทย
เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุด ระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือน ของพระสงฆ์ เถรวาท  
วันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะ นอกจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว
ยังมี วันธรรมสวนะ   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ วันพระ”
โดยนับ. วันขึ้น ๘ ค่ำ. แรม ๘ ค่ำ. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ).

ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ กำหนดการ

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ภาพกิจกรรม ปี 2563
ภาพกิจกรรม ปี 2562
ภาพกิจกรรม ปี 2561
ภาพกิจกรรม ปี 2560
ภาพกิจกรรม ปี 2559
ภาพกิจกรรม ปี 2558
ภาพกิจกรรม ปี 2557
ภาพกิจกรรม ปี 2556
ภาพกิจกรรม ปี 2555
ภาพกิจกรรม ปี 2554
ภาพกิจกรรม ปี 2553
ภาพกิจกรรม ปี 2552

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ