วัดป่ามหาชัย 2556
ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย ๒๕๕๖
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยา
ศัยอำเภอปลาปาก จ.นครพนม
คณะครูนักเรียน ๒๒๐ คน
๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
นักเรียนในมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี. เอฟ รุ่น ๒  จ.นครพนม
คณะครูนักเรียน ๓๑๓ คน
๒๙ พ.ย - ๑ ธ.ค ๒๕๕๖
นักเรียนในมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี. เอฟ รุ่น ๑ จ.นครพนม
คณะครูนักเรียน ๓๑๓ คน
๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
กฐินสามัคคี
นำโดย นายมาลัย ลมออน
ทอดถวายวัดป่ามหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครูนักเรียน ๒๕๐ คน
๓๑ ตุลาคม-๑พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วันออกพรรษา
คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย
ปวารณากรรม
อุบาสก-อุบสิกา
ตักบาตรทำบุญ -เวียนเทียน
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ถวายห้องน้ำ ๑๔ ห้อง
โดยคุณภัคภาค คุณะเกษม
คุณจุฑามาศ คุณะเกษม พร้อมครอบครัว
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ๒๕๐ คน
คณะครู ๒๐ คน
๗ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนดอนดู่
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ๗๗ คน
คณะครู ๑๐ คน
๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
ผ้าป่าสามัคคี
โดยการนำของ
นางพิชญ์สินี ปาพรหม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอปลาปาก จ.นครพนม
๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม
นักเรียน ๑๓๐ คน
คณะครู ๑๐ คน
๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
ประเพณี
ทำบุญข้าวประดับดิน
เช้าตักบาตรทำบุญ   
เย็นรักษาศีล สาธยายธรรม
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมรมจริยธรรม
โรงพยาบาลยโสธร
ข้าราชการ ๖๐ คน
๒๔ - ๒๕ สิงห าคม ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๐ คน
นักเรียน ๑๐๒ คน
๗ - ๙ สิงห าคม ๒๕๕๖
โครงการปฏิบัติธรรม
"วันอาสาฬหบูชา"
พระภิกษุสามเณร ๒๒ รูป
นักปฏิบัติธรรม ๖๔ คน
ประชนทั่วไปทำบุญตักบาตร ๒๐๐ คน
๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
พระภิกษุสามเณร
จำพรรษา ปี ๒๕๕๖
พระภิกษุ ๑๘ รูป
สามเณร ๔ รูป
รวม ๒๒ รูป
ครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา
อำเภอปลาปาก จ.นครพนม
จำนวน ๑๑๕ คน
๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณครู ๑๒ คน
นักเรียน ๓๐๐ คน
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอปลาปาก
คณครู ๑๒ คน
นักเรียน ๑๐๐ คน
๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
โครงการปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา"
พระภิกษุ/สามเณร ๒๐ รูป
ประชาชนทั่วไป ๕๐๐ คน
๒๑ - ๒๕ พ.ค ๒๕๕๖
พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างห้องน้ำ-โรงอาหาร
โดยการนำของ ครูอำนวย จันทร์แดง
นางแววมณี อันสนธิ์
๒๔ พ.ค. ๒๕๕๖
โครงการค่ายเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด
ณ ศาลาวัดบ้านมิตรภาพ
ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
เยาวชน จำนวน 54 คน
๑ พ.ค. ๒๕๕๖
พิธีถวาย กุฏิเจ้าอาวาส
ผู้นำบุญ คุณครูอำนวย จันทร์แดง
นางแววมณี อันสนธิ์
๒๕ พ.ค ๒๕๕๖
ทัศนศึกษาและศึกษาวัฒนธรรม
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน ลาว
คณะภิกษุสามเณรวัดป่ามหาชัย
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
ผ้าป่าสามัคคีคณะศิษย์วัดป่ามหาชัย
สมทบทุนสร้างห้องน้ำและโรงอาหาร
ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม
ข้าราชการ ๕๕ คน
๕ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
พระภิกษุ ๑๑ รูป
สามเณร ๙๐ รูป
๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
โครงการชุมชนอุ่นใจ
ได้ลูกหลานกลับคืน
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ประชาชนทั่วไป ๑๑๐ คน
๒๗- ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน
ต้านยาเสพติด
โรงเรียนปลาปากราษภร์บำรุง
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ๒๐๐ คน
คณะครู ๑๖ คน
๒๖- ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
โครงการเข้าค่าย
อบรมพุทธธรรม/ต่อต้านยาเสพติด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักเรียน ๓๗ คน คณะครู ๓ คน
๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
งานปฏิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"
พระภิกษุ/สามเณร ๒๐ รูป
ประชาชนทั่วไป ๒๐๐ คน
๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
พิธีห่มผ้าพระประธานที่อุโบสถ
ห่มผ้าอัฐิธาตุเจดีย์

๙ มกราคม ๒๕๕๖

โรงเรียนเครือข่ายธาตุมหาชัย
ต.มหาขัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ป.๕ - ๖ จำนวน ๓๐๐ คน
คณะครู ๒๐ คน
๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
พระครูศรีธรรมากร ประธานฝ่ายสงฆ์
คุณหมอพิสิษย์ นิ่มนคร ประธานฝ่ายฆราวาส
๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
งานฉลองสมโภชน์อาคาร
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
อุบาสก/อุบาสิกา ๘๘๓ คน
๙ มกราคม ๒๕๕๖
พิธีถวายอาคาร
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
โดย นายจึงจุ้งคี้ แม่แดง แซ่อึ้ง
๙ มกราคม ๒๕๕๖
พิธีถวายสถานีวิทยุ
เสียงธรรมวัดป่ามหาชัย
FM 87.50 MHz.
โดย นายจึงจุ้งคี้ แม่แดง แซ่อึ้ง
๙ มกราคม ๒๕๕๖

ครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำปี

พระภิกษุ/สามเณรู ๔๐ รูป
อุบาสก/อุบาสิกา ๔๘๐ คน
๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
พิธีเทหล่อ
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์
คุณพิชญ์สินี ปาพรหม ประธานฝ่ายฆราวาส
๘ มกราคม ๒๕๕๖
โครงการสวดมนต์ข้ามปี
พระภิกษุ/สามเณร ๒๐ รูป
อุบาสก/อุบาสิกา ๒๘๐ คน
๓๑ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖
โครงการบวชปฏิบัติธรรมประจำปี
พระภิกษุ ๖ รูป
๒ มกราคม ๒๕๕๖