พระภิกษุจำพรรษา ปี ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
จำนวน ๑๑ รูป


รายชื่อพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ๒.พระทินกร ปภัสสโร รองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
๓.พระสมหวัง จันทปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ๔.พระฉัตรชัย จันทวัณโณ
๕.พระเลียง กันตสีโล ๖.พระบุญคุ้ม ติกขญาโณ ๗.พระลอย ธัมมโชโต
๘.พระจันทิยาเวทย์ อาจารสัมปันโน ๙.พระพิจิต ญาณวโร
๑๐.พระอภินันท์ ธีรปัญโญ ๑๑.พระธนยศ ยสวัฒโน

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ