บทสวดจุลลไชยยปกรณ์ (แบบที่ ๑)
สุโข พุทธานัง อุปปาโท สุขา สัทธัมมะเทสะนา สุขา
สังฆัสสะ สามัคคี สามัคคานัง ตะโป สุโข ทิวา
ตะปะติ อาทิจโจ รัตติง อาภาติ จันทิมา สันนัทโธ
ขัตติโย ตะปะติ ฌายี ตะปะติ พ๎ราห๎มะโณ อะถะ
สัพพะมะโหรัตติง พุทโธ ตะปะติ เตชะสา หิริโอตตัปปะ
สัมปันนา สุกกา ธัมมา สะมาหิตา สันโต สัปปุริสา โลเก
เทวาธัมมาติ วุจจะเร สันติปักขา อะปัตตะนา สันติปาทา
อะวัญจะนา มาตาปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะปะติกกะมะ
สุวัณณะภูมิง คันต๎วานะ โสนุตตะรา มะหิทธิกา ปิสาเจ
นิททะมิต๎วานะ พ๎รัห๎มะชาลัง อาเทเสยยุง เอเต สัพเพ ยักขา ปะลายันตุ ฯ

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , จิรัง รักขันตุ “ สาสะนัง ”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , จิรัง รักขันตุ “ ปาณิโน ”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , จิรัง รักขันตุ “ โนสะทา ”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , โสตถิง คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ

พระคาถา นะ โม เม
นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
เตชะ ประสิทธิ ปะสี เทวา นารา ยะปะระเมสุรา
สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
สะมุทา ภูตุง คังคา จะ สะหรัมพะ ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุ เต
ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณิ ธ ระณี อุทะธิ อุทะธี นะ ทิ นะ ที
ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละตน ละนิสัย
นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสมภี นาเคน ทะนาคี ปีศาจ จะ ภูตะ กาลี
ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตา โรคี
ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทาทานะมุขะชา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขะสาตรา
ชัยยะ ชัยยะ จัมปาทินา คะกุละคัณฐก
ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุชง สีหะ พะยัคฆะ ทีปา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขายาตา ชิตะ ชิตะ เสนนารี ปุนะสุทธิ นระดี
ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี
ชัยยะ ชัยยะ ธระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ ธระณี สานติน สะทา
ชัยยะ ชัยยะ มังกะราช รัญญา ภะวัคเค
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะยักเข
ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุชะเตชา
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะคะณา
ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชะชัย
ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง
ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจกะพุทธะสาวัง
ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุโร หะโร หะริน เทวา
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข
ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิ
อินโท จะ เวนะเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณ ปิ จะ
อัคคิ วาโย จะ ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตา ปะสะอาทะโย
อิสิโน สาวะกา สัพพา ชัยยะ ราโม ภะวันตุ เต
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง
เอเตนะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะ มังคะลัง

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา พ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมันเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา สะพ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโน สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เย เทวา อัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัตตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง
ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายาสุขัง จิตตะสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง
(อิติ จุลละ ชัยยะ ปะกะระณัง สะมันตัง นิฏฐิตังฯ)

บทสวดจุลลไชยยปกรณ์ (แบบที่ ๒)

สุโข พุทธานัง อุปปาโท สุขา สัทธัมมะเทสะนา สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สามัคคานัง
ตะโป สุโข ทิวา ตะปะติ อาทิจโจรัตติง อาภาติ จันทิมา สันนัทโธ ขัตติโย ตะปะติฌายี
ตะปะติพ๎ราห๎มะโณ อะถะ สัพพะมะโหรัตติง พุทโธตะปะติ เตชะสา หิริโอตตัปปะ
สัมปันนา สุกกา ธัมมา สะมาหิตา สันโต สัปปุริสา โลเก เทวาธัมมาติ วุจจะเร สันติปักขา
อะปัตตะนา สันติปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะ นิกขันตา ชาตะ เวทะ ปะติกกะมะ
สุวัณณะภูมิง คันต๎วานะ โสนุตตะรา มะหิทธิกา ปิสาเจ นิททะมิต๎วานะ พ๎รัห๎มะชาลัง
อาเทเสยยุง เอเต สัพเพ ยักขา ปะลายันตุ,

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เ ทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, จิรัง รักขันตุ สาสะนัง
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, จิรัง รักขันตุ ปาณิโน
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, จิรัง รักขันตุ โนสะทา
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , โสตถิง คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ

พระคาถา นะ โม เม
นะโม เม พุทธะเตชะสา ระตะนัตตะยะธัมมิกา
เตชะปะสิทธิปะสีเทวา นารายะ ปะระเมศะวะรา
สิทธิพ๎รห๎มา จะ อินทา จะ จะตุโลกาภิรักขะกา
สะมุททา ภูตะคังคา จะ สัพพะชัยยะปะสิทธิ ภะวันตุ เต,
ชัยยะ ชัยยะ ธอระณิ ธอระณี อุทะธิ อุทะธี นะทิ นะที,
ชัยยะ ชัยยะ คัคคะนะตะละนิสะยะ นิละยะ เสยยะเสละ สุเมรุราชะ พะนะระชี,
ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสพภี นาเคนทะนาคี ปีสา จะ ภูตะกาลี,

ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตะโรคี, ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุตทา ฆานะมุขะชา,
ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะสาตรา, ชัยยะ ชัยยะ จัมปาทินาคะกุระคัณฐะกัง,
ชัยยะ ชัยยะ คะชะคะณะตุรังคะณะ สุกะระภูชังคะ สีหะพะยัคฆะทีปา,
ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะยาต๎รา ชินะ เสนาริปู ปุณะสุตทิระตี,
ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี, ชัยยะ ชัยยะ ธอระณีตะเล สะทา สุชัยยะ,
ชัยยะ ชัยยะ ธอระณี สานะติ สะทา,

ชัยยะ ชัยยะ มังกะระละยา ภะวัคเค, ชัยยะ ชัยยะ วะรุณะ ยักเข,
ชัยยะ ชัยยะ รักขะเสสุ ระภูชะเตชา, ชัยยะ ชัยยะ พ๎รห๎มเมนทะคะณา,
ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิราชะ ชะยัง, ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง,
ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตัง ปัจเจกะพุทธะสาวะกัง,
ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุรังคะ หะโรหะรินทะเทวา,
ชัยยะ ชัยยะ พ๎รห๎มาสุรักโข,
ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิอินโท จะ

เวนัตตัยโย จะ กุเวโร วะรุโณปิ จะ อัคคีวาโย จะ ปาชุณ๎โห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก
อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตาปะสะ อาทะโย เอสิโน สาวะกา สัพเพ ชัยยะ ราโม ภะวันตุ โน
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง เอเตนะ ชัยยะ เตเชนะ โสตถี ภะวันตุ โน
เอเตนะ พุทธะเตเชนะ โหนตุ โน ชัยยะ มังคะลัง,

ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา พ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน,
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุงโฆ ไสย ยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน,
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน,

ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย,
อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา สุปันนะคะณา มะเหสิโน,
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน,
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุงโฆ ไสยยุง โพธิ มัณเฑปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา สัพพะคะณา มะเหสิโน,

สุณันตุ โภนโต เย เทวา อัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา ทีฆายุกา สะทา โหนตุ
สุขิตา โหนตุ สัพพะทา รักขันตุ สัพพะสัตตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง
ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ
วัสสัง วัสสา วะลาหะกา โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายะสุขัง จิตตะสุขัง อาหะรันตุ .

หมายเหตุ บทสวดจุลลไชยปกรณ์ หรือ บทสวดไชยน้อย, บทสวดชัยยะ, บทสวดชัยน้อย
เป็นที่นิยมในเขตภาคอีสาน และประเทศลาว มีบทสวดแตกต่างกันด้านอักขระ และทำนอง
นิยมสวดหลังทำวัตรเช้าเย็น สวดหลังเจริญพระพุทธมนต์ในงานทั่วไป สวดในงานบุญชำระ(ฮีตที่ ๗)
ของชาวอีสาน
บทสวดจุลลไชยยปกรณ์ หรือ บทสวดไชยน้อย ภาษาบาลี
(ฉบับสำนักงานและโรงพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร จังหวัดพระนคร)

นโม เม พุทฺธเตชสฺส รตนตฺยธมฺมิกา
เต สพฺพสิทฺธิ ปสิทฺธิ เทวารายปรเมสวนรา
สิทฺธิพฺรหฺมา จ อินฺทา จ จตุโลกาภิรกฺขกา
สมุทฺทภูตุํ คงฺคา จ สพฺพเชยฺย ปสิทฺธิ ภวนฺตุ โน
เชยฺย เชยฺย ธรณิ ธรณี อุทธิ อุทธี นทิ นที
เชยฺย เชยฺย คคลลตลลนิไล ไสเสน สุเมโร ราชพนรที
เชยฺย เชยฺย คามฺภีร โสมภินาเคนฺธนาคี ปิสาตภูตกรี
เชยฺย เชยฺย ทุนฺนิมิตฺโรคี เชยฺย เชยฺย สิงฺคีสุทฺธาทนมุกฺขา
เชยฺย เชยฺย รุณฺณมุกฺขายหตฺตา เชยฺย เชยฺย จมฺปาทินาคกุลคณฺฐก
เชยฺย เชยฺย คชพนตุลงฺสุกรภุชงฺ สีหพยคฺฆทีปา
เชยฺย เชยฺย รุณฺณมุกฺขายหตฺตา ชิชฺตชิตฺตเสนารี ปุณฺณ สุทฺธี นรตี
เชยฺย เชยฺย สุกฺข สุกฺขา ชีวี เชยฺย เชยฺย ธรณีตเล สทฺธา สุเชยฺยา
เชยฺย เชยฺย ธรณี สวรสีลสทฺธา เชยฺย เชยฺย มํกํราชลลฺยาภคฺเค
เชยฺย เชยฺย วิรุฬฺหยกฺเข เชยฺย เชยฺย ลกฺขสฺเสสุรภูชเตชา
เชยฺย เชยฺย พฺรหฺเมนฺทคณา เชยฺย เชยฺย ราชาธิราช ชาติ
เชยฺย เชยฺย ปฐวีสพฺพํ เชยฺย เชยฺย อรหนฺตา ปจฺเจกพุทฺธสาวํ
เชยฺย เชยฺย มเหสุโร หโร หรินฺเทวํ เชยฺย เชยฺย พฺรหฺมา สุรกฺโข
เชยฺย เชยฺย นาโควิรุฬฺหโก วิรุปกฺโข จนฺทิมา รวิ อินฺโท จ เวนฺเตยฺโย
กุเวโร วรุโณปิย อคฺคิวายุ จ ปชุณฺโห กุมาโร ธตรฐโก อฏฺฐารส มหาเทวา
สิทฺธิตา ปสาทโย อิสินฺโน สาวกา สพฺพเชยฺย รมฺโม ภวนฺตุ โน
เชยฺย ธมฺโม จ สงฺโฆ จ ธนปาโล จ เชยฺยกํ เอเตน เชยฺยเตเชน
เชยฺย โสตฺถิ ภวนฺตุ โน เอเตน พุทฺธเตเชน โหตุ เต เชยฺย มงฺลคลํ

เชยฺโยปิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อยํ มารสฺส จ ปาปิมโต ปราชโย
อุํโฆ เชยฺยุํ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตฺวา เชยฺย ตทา อินฺทคณา มเหสิโน
เชยฺโยปิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อยํ มารสฺส จ ปาปิมโต ปราชโย
อุํโฆ เชยฺยุํ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตฺวา เชยฺย ตทา พฺรหฺมคณา มเหสิโน
เชยฺโยปิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อยํ มารสฺส จ ปาปิมโต ปราชโย
อุํโฆ เชยฺยุํ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตฺวา เชยฺย ตทา เทวคณา มเหสิโน
เชยฺโยปิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อยํ มารสฺส จ ปาปิมโต ปราชโย
อุํโฆ เชยฺยุํ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตฺวา เชยฺย ตทา สุปณฺณคณา มเหสิโน
เชยฺโยปิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อยํ มารสฺส จ ปาปิมโต ปราชโย
อุํโฆ เชยฺยุํ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตฺวา เชยฺย ตทา นาคคณา มเหสิโน
เชยฺโยปิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อยํ มารสฺส จ ปาปิมโต ปราชโย
อุํโฆ เชยฺยุํ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตฺวา เชยฺย ตทา สพฺพคณา มเหสิโน

ชยนฺโต โพธิยา มูเล สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน
เอวํ ตฺวํ วิชโย โหหิ ชยสฺสุ ชยมงฺคเล
อปราชิตปลฺลงฺเก สีเส ปฐวิโปกฺขเร
อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ
สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฐิตํ
สุขโน สุมุหุตฺโต จ สุยิฏฺฐํ พฺรหฺมจาริสุ
ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ
ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ ปณิธี เต ปทกฺขิณํ
ปทกฺขิณานิ กตฺวาน ลภณฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ

เต อตฺถลทฺธา สุขิตา วิรุฬฺหา พุทฺธสาสเน
อโรคา สุขิตา โหถ สห สพฺเพหิญาติภิ
สุณนฺตุ โภนฺโต เยเทวา อสฺมึ ฐาเน อะธิคตา
ฑีฆายุกา สทา โหนฺตุ สุขิตา โหนฺตุ สพฺพทา
รกฺขนฺตุ สพฺพสตฺตานํ รกฺขนฺตุ ชินสาสนํ
ยากาจิ ปตฺถนา เตสํ สพฺเพ ปูเรนฺตุ มโนรถา
ยุตฺตกาเล ปวสฺสนฺตุ วสฺสํ วสฺสา วราหกา
โรคา จุปทฺทวา เตสํ นิวาเรนตุ จ สพฺพทา
กายสุขํ จิตฺตสุขํ อรหนฺตุ ยถารหํ
อิติ จุลฺลเชยฺย ปกรณํ สมนฺตํ นิฏฺฐิตํ ฯ

ความหมาย/คำแปล/ที่มา บทสวด จุลลไชยยปกรณ์
บทสวอนัตตลักขณสูตร บทสวดมหาสมัยสูตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔
บทสวดอาทิตตปริยายสูตร บทสวดปัพพโตปมคาถา บทสวดเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน
บทสวดพุทธมนต์ บทเจริญพระพุทธมนต์ บทสวดพระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวดยอดมุข
บทสวดมนต์ข้ามปี บทสวดพุทธาภิเษก พิธีบรรพชาอุปสมบท บทอนุโมทนาวิธี
เสียงอ่านธรรมะ

 

 กลับสู่หน้าหลัก