เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
( หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถาโย ภะณามะ เส)

พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพพะตานิ วะนานิ จะ,
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา

- มนุษย์เป็นอันมากแล, ถูกภัยคุกคามแล้ว, ย่อมถึงภูเขา
ป่า อาราม และรุกขเจดีย์, ว่าเป็นที่พึ่ง

เนตัง โข สะระณัง เขมัง
เนตัง สะระณะมุตตะมัง,
เนตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะ ทุกขา ปะมุจจะติ

- ที่พึ่งนั้นแล, ไม่เกษม, ที่พึ่งนั้นไม่อุดม, เพราะบุคคลอาศัย
ที่พึ่งนั้น, ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต
,
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ

- ส่วนผู้ใด, ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์,
ว่าเป็นที่พึ่ง, ย่อมเห็นอริยสัจ ๔

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง
,
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง

- คือทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความก้าวล่วงทุกข์, และอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘,
อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบ

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง
,
เอตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติฯ

- ที่พึ่งนั้นแล, เป็นที่พึ่งอันเกษม, ที่พึ่งนั้นอุดม, เพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้น,
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ฯ

(ธ. ขุ. ๒๕/๒๗/๒๔)

ที่มา เขมาเขมสรณทีปิกคาถา จากพระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก
เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ- ธรรมบท- อุทาน- อิติวุตตกะ- สุตตนิบาต หน้าที่ ๒๘ หัวข้อที่ ๒๔

 

บทสวด เขมาเขมสรณทีปิกคาถา แปล (อีกสำนวนหนึ่ง)

( หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถาโย ภะณามะ เส)

พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพพะตานิ วะนานิ จะ ,
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา
- มนุษย์เป็นอันมาก , เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้าง ,
ป่าไม้บ้าง , อารามและรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะ

เนตัง โข สะระณัง เขมัง , เนตัง สะระณะมุตตะมัง ,
เนตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะ ทุกขา ปะมุจจะติ
- นั่น มิใช่สรณะอันเกษมเลย , นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด ,
เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว , ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต ,
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ
- ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแล้ว ,
เห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบ

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง ,
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง
- คือเห็นความทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์ , ความก้าวล่วงพ้นทุกข์เสียได้ ,
และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง ,
เอตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ
- นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษม , นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด ,
เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว , ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร        

 กลับสู่หน้าหลัก