บทพิจารณาสังขาร
(หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

สัพเพ สังขารา อะนิจจา
- สังขารคือร่างกายจิตใจ , แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ,
มันไม่เที่ยง , เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป

สัพเพ สังขารา ทุกขา
- สังขารคือร่างกายจิตใจ , แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ,
มันเป็นทุกข์ทนยาก , เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป

สัพเพ ธัมมา อะนัตตา
- สิ่งทั้งหลายทั้งปวง , ทั้งที่เป็นสังขารแลมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น , ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน , ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา

อะธุวัง ชีวิตัง
- ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน

ธุวัง มะระณัง
- ความตายเป็นของยั่งยืน

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง
- อันเราจะพึงตายเป็นแท้

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง
- ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ

ชีวิตัง เม อะนิยะตัง
- ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง

มะระณัง เม นิยะตัง
- ความตายของเราเป็นของเที่ยง

วะตะ
- ควรที่จะสังเวช

อะยัง กาโย อะจิรัง
- ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน

อะเปตะวิญญาโณ
- ครั้นปราศจากวิญญาณ

ฉุฑโฑ
- อันเขาทิ้งเสียแล้ว

อะธิเสสสะติ
- จักนอนทับ

ปะฐะวิง
- ซึ่งแผ่นดิน

กะลิงคะรัง อิวะ
- ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน

นิรัตถัง - หาประโยชน์มิได้

อะนิจจา วะตะ สังขารา
- สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

อุปปาทะวะยะธัมมิโน
- มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ
- ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป

เตสัง วูปะสะโม สุโข
- ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลาย , เป็นสุขอย่างยิ่ง

สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ
-สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวงกำลังตายอยู่

มะริงสุ จะ มะริสสะเร
-ที่ตายแล้ว และกำลังจะตาย

ตะเถวะหัง มะริสสามิ
-เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกัน

นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย
-ความสงสัยในความตายนี้, ย่อมไม่มีแก่เราเลย ฯ

 

บทสวดยอดมุข คำทอดผ้าหน้าศพ คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
กลอนชีวิต-ความตาย อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ บทพิจารณาสังขาร บทปลงสังขาร

บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย คำอาราธนาศีล ๘    
 กลับสู่หน้าหลัก