บทขัด อะภะยะปะริตตัง

ปุญญะลาภัง มะหาเตชัง วัณณะกิตติมะหายะสัง
สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง ตัง สุณันตุ อะเสสะโต
อัตตัปปะระหิตัง ชาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

บทสวด อะภะยะปะริตตัง

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

บทสวด อะภะยะปะริตตัง แปล

(หันทะ มะยัง อะภะยะปะริตตัง ภะณามะ เส)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
-ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
-เสียงนกที่น่าหวาดหวั่นอันใด

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
-เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
-ด้วยพระพุทธานุภาพ
ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
-ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
-เสียงนกที่น่าหวาดหวั่นอันใด

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
-เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
-ด้วยพระธรรมานุภาพ
ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
-ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
-เสียงนกที่น่าหวาดหวั่นอันใด

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
-เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
-ด้วยพระสังฆานุภาพ
ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด

...............................................
คัดลอกจาก หนังสือมนต์พิธีแปล
รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ)
วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯบทชุมนุมเทวดา บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา บทสวดสัมพุทเธ บทสวดนะโมการะอัฏฐะกะ
บทสวดมงคลสุตตัง บทสวดระตะนะสุตตัง บทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดโมระปะริตตัง บทสวดวัฏฏะกะปะริตตัง บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทสวดโพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดอะภะยะปะริตตัง บทสวดเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสวดมงคลจักรวาฬใหญ่ คำอาราธนาพระปริตร
บทสวดอังคุลิมาละปะริตตัง      

 กลับสู่หน้าหลัก