บทสวด นะมะการะสิทธิคาถา

   โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมานิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

บทสวด นะมะการะสิทธิคาถา แปล

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
-ท่านพระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุขจัดมลทิล คือโมหะเสียแล้ว

สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
-ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า โดยลำพังพระองค์เอง เสด็จไปดี พ้นไปแล้ว

มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ

-ทรงเปลื้องชุมนุมชนอันเป็นเวไนยจากบ่วงมาร นำให้ถึงความเกษม

พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
-ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้บวรพระองค์นั้น

โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
-ผู้เป็นนาถะแลเป็นผู้นำแห่งโลก

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
-ด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงเกิดมีแก่ท่าน

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
-แลขออันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ

ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
-พระธรรมเจ้าใด เป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดา พระองค์นั้น

ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
-สำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก

นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
-เป็นคุณอันนำยุคเข็ญ คุ้มครองชนผู้ทรงธรรม

สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
-ประพฤติดีแล้ว นำความสุขมา ทำความสงบ

ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมานิ
-ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายนมัสการพระธรรมอันบวรนั้น

โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
-อันทำลายโมหะระงับความเร่าร้อน

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
-ด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงมีแก่ท่าน

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

-และขออันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
-พระสงฆ์เจ้าใด เป็นเสนาประกาศพระสัทธรรม
ดำเนินตามพระศาสดา ผู้เสด็จดีแล้ว

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
-ผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลก

สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
-เป็นผู้สงบเองด้วย ประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วย

สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ
-ย่อมทำพระธรรม อันพระศาสดาตรัสดีแล้ว ให้มีผู้รู้ตาม

สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
-ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายนมัสการพระสงฆเจ้าผู้บวรนั้น

พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

-ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีลแลทิฏฐิเสมอกัน

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
-ด้วยเดชแห่งพระสงฆเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงมีแก่ท่าน

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
-แลขออันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ เทอญฯ

...............................................
คัดลอกจาก หนังสือมนต์พิธีแปล
รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ)
วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯบทชุมนุมเทวดา บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา บทสวดสัมพุทเธ บทสวดนะโมการะอัฏฐะกะ
บทสวดมงคลสุตตัง บทสวดระตะนะสุตตัง บทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดโมระปะริตตัง บทสวดวัฏฏะกะปะริตตัง บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทสวดโพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดอะภะยะปะริตตัง บทสวดเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสวดมงคลจักรวาฬใหญ่ คำอาราธนาพระปริตร

 กลับสู่หน้าหลัก