บทสวด สัมพุทเธ

สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

( ถ้าไม่สวด สัมพุทเธ จะสวด นะมะการะสิทธิคาถา แทนก็ได้ )


บทสวด สัมพุทเธ แปล

(หันทะ มะยัง สัมพุทเธทิคาถาโย ภะณามะ เส)

สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

-ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
จำนวน ๕ แสน ๔ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
-ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย
ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
-ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ
-แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอันมาก จะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

-ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
จำนวน ๑ ล้าน ๒ หมื่น ๕ พัน ๕๕ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
-ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย
ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
-ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ
-แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอันมาก จะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

-ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
จำนวน ๒ ล้าน ๔ หมื่น ๘ พัน ๑๐๘ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
-ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย
ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
-ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ
-แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอันมากจะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

...............................................
คัดลอกจาก หนังสือมนต์พิธีแปล
รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ)
วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯบทชุมนุมเทวดา บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา บทสวดสัมพุทเธ บทสวดนะโมการะอัฏฐะกะ
บทสวดมงคลสุตตัง บทสวดระตะนะสุตตัง บทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดโมระปะริตตัง บทสวดวัฏฏะกะปะริตตัง บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทสวดโพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดอะภะยะปะริตตัง บทสวดเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสวดมงคลจักรวาฬใหญ่ คำอาราธนาพระปริตร

 กลับสู่หน้าหลัก