บทสวด นะโมการะอัฏฐะกะ

นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
นะโม โอมาตายารัทธัสสะ ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตยัสสะปิ
นะโมการัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
นะโมการานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
นะโมการรัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ


บทสวด
นะโมการะอัฏฐะกะ แปล

(หันทะ มะยัง นะโมการัฏฐะกะคาถาโย ภะณามะ เส)

นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
-ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ทรงแสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
-ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุด
ในพระศาสนานี้ ที่พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
-ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ผู้มีศีลและทิฏฐิอันงดงามหมดจด

นะโม โอมาตายารัทธัสสะ ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
-การนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า อะ อุ มะ ดังนี้ เป็นการดี

นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตยัสสะปิ
-ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยทั้ง ๓ นั้น
อันล่วงพ้นโทษต่ำช้าเสียได้

นะโมการัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
-ด้วยอานาจแห่งการกระทำความนอบน้อม
ขออุปัทวะทั้งหลาย จงปราศจากไป

นะโมการานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
-ด้วยอานาจแห่งการกระทำความนอบน้อม
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีตลอดกาลทุกเมื่อ

นะโมการรัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ
-ด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อม
ขอเราจงเป็นผู้มีเดช ในมงคลพิธีเถิด

...............................................
คัดลอกจาก หนังสือมนต์พิธีแปล
รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ)
วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯบทชุมนุมเทวดา บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา บทสวดสัมพุทเธ บทสวดนะโมการะอัฏฐะกะ
บทสวดมงคลสุตตัง บทสวดระตะนะสุตตัง บทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดโมระปะริตตัง บทสวดวัฏฏะกะปะริตตัง บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทสวดโพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดอะภะยะปะริตตัง บทสวดเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสวดมงคลจักรวาฬใหญ่ คำอาราธนาพระปริตร
บทสวดอังคุลิมาละปะริตตัง      

 กลับสู่หน้าหลัก