บทสวด เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

บทสวด เทวะตาอุยโยชะนะคาถา แปล

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา

-ขอสัตว์ทั้งปวง ที่ประสบทุกข์ จงพ้นจากทุกข์

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
-ที่ประสบภัย จงพ้นจากภัย

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

-และที่ประสบความโศก จงพ้นจากความโศกเสียได้เถิด

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

-และขอเทวดาทั้งปวง จงได้อนุโมทนา ซึ่งบุญสมบัติ
อันเราทั้งหลาย ได้สร้างไว้แล้วนี้ เพื่อความสำเร็จ แห่งสมบัติทั้งปวงเถิด

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ

-ขอเทวดาทั้งหลาย จงให้ทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา
ด้วยใจศรัทธา ตลอดกาลทุกเมื่อ

คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ
-ทวยเทพทั้งหลาย ที่มาชุมนุมแล้ว ขอเชิญกลับเถิด

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

-ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพละธรรม
ด้วยเดชแห่งพละธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย
และด้วยเดชแห่งพละธรรม ของพระอรหันต์ทั้งหลาย

รักขัง พันธามิ สัพพะโส
-ขอให้ข้าพเจ้า จงคุ้มครองรักษาความดีไว้ได้โดยประการทั้งปวง เทอญฯ

...............................................
คัดลอกจาก หนังสือมนต์พิธีแปล
รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ)
วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯบทชุมนุมเทวดา บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา บทสวดสัมพุทเธ บทสวดนะโมการะอัฏฐะกะ
บทสวดมงคลสุตตัง บทสวดระตะนะสุตตัง บทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดโมระปะริตตัง บทสวดวัฏฏะกะปะริตตัง บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทสวดโพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดอะภะยะปะริตตัง บทสวดเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสวดมงคลจักรวาฬใหญ่ คำอาราธนาพระปริตร

 กลับสู่หน้าหลัก