สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

วัดป่ามหาชัย เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๕๓


พัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๕๓


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดิ์  


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม ที่ได้รับพัด วัดป่ามหาชัย และวัดพระธาตุพนม
ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๓

ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประวัติรองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประวัติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพงานปฏิบัติธรรม พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์
พระราชทานวิสุงคามสีมา เอกสารการขอตั้งวัด ตราตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น    


 กลับสู่หน้าหลัก