สร้างธาตุมหาชัย 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ศิษย์หลวงปูคนหนึ่ง คือ พระมหาเฉวต วชิรญาโณ
จำพรรษาอยู่ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้เดินทางมา
เยี่ยมนมัสการหลวงปู่ และได้นำเอาพระอรหันตสารีริกธาตุ 
ของพระอัญญาโกณทัญญะปฐมสาวก ถวายแด่หลวงปู่ 
เพราะเลื่อมใสเห็นว่า หลวงปู่กำลังสร้างพระธาตุ


ประชาชนขนหิน สร้างพระธาตุมหาชัย


ประชาชนขนหิน สร้างพระธาตุมหาชัย


ประชาชนขนหิน สร้างพระธาตุมหาชัย

พิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔  
หลวงปู่ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุขึ้น  
โดยได้อาราธนาพระเทพรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
ในสมัยนั้น มาเป็นประธานในพิธีสงฆ์   ทางฝ่ายบ้านเมืองได้เชิญ พลตรียง   ณ นคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน   แต่ท่านผู้ว่าฯ ติดราชการ
จึงให้ พันตรีอรุณ สังฆบรรณ   ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอปลาปาก  
มาทำหน้าที่เป็นประธานแทน  

 


พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระธาตุมหาชัย ๒๕๑๔


พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระธาตุมหาชัย พ.ศ ๒๕๑๔


พระธาตุมหาชัย วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม (องค์เดิม)


ภาพในองค์พระธาตุมหาชัย


พระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


พระธาตุมหาชัย มุมสูง


ทางเข้าวัดธาตุมหาชัย

ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประวัติรองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประวัติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพงานปฏิบัติธรรม พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์
พระราชทานวิสุงคามสีมา เอกสารการขอตั้งวัด ตราตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น แผนที่ตั้งวัดป่ามหาชัย อบรมปฏิบัติธรรม

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก