บทสวดมนต์

ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก(ฉบับเดิม)
๑. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวาฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวาฯ
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วะตะ โส ภะคะวาฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวาฯ อิติปิ
โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวาฯ

๒. อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ, อะระหันตัง สิระสา
นะมามิ, สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, สัมมาสัมพุทธัง
สิระสา นะมามิ, วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ,
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ, สุคะตัง สะระณัง
คัจฉามิ, สุคะตัง สิระสา นะมามิ, โลกะวิทัง สะระณัง
คัจฉามิ, โลกะวิทัง สิระสา นะมามิฯ

๓. อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวาฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวาฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส ภะคะวาฯ
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวาฯ

๔. อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ อะนุตตะรัง
สิระสา นะมามิ, ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ,
ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ, พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, พุทธัง สิระสา นะมามิฯ

๕. อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ-
ปาระมี จะ สัมปันโนฯ อิติปิ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา
เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ
อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโนฯ อิติปิ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี
จะ สัมปันโนฯ อิติปิ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา
วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

๖. อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีจักกะวาฬะจาตุม๎หา-
ราชิกา ตาวะติงสาธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน, อิติปิ โส
ภะคะวา เตโชจักกะวาฬะจาตุม๎หาราชิกา ตาวะติงสาธาตุ
สัมมาทิยานะสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา วาโยจักกะวาฬะ-
จาตุม๎หาราชิกา ตาวะติงสาธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน,
อิติปิ โส ภะคะวา อาโปจักกะวาฬะ จาตุม๎หาราชิกา
ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา
อากาสะจักกะวาฬะจาตุม๎หาราชิกา ตาวะติงสาธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโนฯ

๗. อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระติธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ อิติปิ โส ภะคะวา
กามาวะจะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ

๘. อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสัมมาทิยานะ
สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสัมมาทิยานะ
สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสัมมาทิยานะ
สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสัมมาทิยานะ
สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมาฌานะธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโนฯ

๙. อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะเนวะ-
สัญญานาสัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ
สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณัญจายะตะนะเนวะ-
สัญญานาสัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ-
สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะเนวะ-
สัญญานาสัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโนฯ

๑๐. อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุ สัมมา-
ทิยานะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาปัตติมัคคะธาตุ
สัมมาทิยานะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาปัตติมัคคะธาตุ
สัมมาทิยานะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
อะระหัตตะปัตติมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

๑๑. อิติปิ โส ภะคะวา โสตาอะระหัตตะปะฏิผะละธาตุ
สัมมาทิยานะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคา
อะระหัตตะปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน อิติปิ โส
ภะคะวา อะนาคาอะระหัตตะปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโนฯ

๑๒. กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา อะอา
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชมพูทีปัญจะ อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะ นะโม ธัมมายะ นะโม
สังฆายะ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง อาปามะจุปะ ทีมะสัง
อังขุ สังวิธาปุกะยะปะ อุปะสะชะ สุเหปาสา ยะโส
โสสะสะ อะอะอะอะนิ เตชะสุ เนมะภูจะนาวิเว อะสังวิสุโล
ปุสะพุภะอิส๎วาสุ สุส๎วาอิ กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิฯ

๑๓. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สา โพธิ ปัญจะ อิสสะโร ธัมมาฯ

๑๔. กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาพุทโธ
สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ จาตุม๎หา-
ราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน
อุอุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตาวะติงสา
อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นันทะปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู
มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ยามา
อิสสะโร กุสะลา ธัมมา พรหมาสัททะ ปัญจะ สัตตา-
สัตตะปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ

๑๕. ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ
ปุริสะทัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ

๑๖. นิมมานะระตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา เหตุโปวะ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ

๑๗. ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา
สังขาระขันโธ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ
พุทธะปะผะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ

๑๘. พรหมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นัตถิ
ปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ,
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม
สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา กะระกะนา เอเตนะ สัจเจนะ
สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

๑๙. นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ อัตติ
อัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะฯ

๒๐. อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมะสาวัง
มะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง
เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง
มะหามุนีสาวัง สัปปุริสาวัง มะหาสัปปุริสาวัง พุทธะสาวัง
ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชา-
ธะระณังสาวัง สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

๒๑. สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิ-
กัมมัง ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุย๎หะกัง ทานัง
สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญะภาคะยัง ตัปปัง สุขัง สิริรูปัง
จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะฯ

๒๒. นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิโส ภะคะวาฯ

๒๓. นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ

๒๔. นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ

๒๕. นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ

๒๖. นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตังฯ

๒๗. นะโม พุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะตัสสะ หาโย
โมนะ อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุอะมะอา วันทา นะโม พุทธายะ นะอะกะติ นิสะระณะ
อาระปะขุทธัง มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตาฯ

บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร         กลับสู่หน้าหลัก