บทกลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

สรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
สรภัญญ์ เป็นวัฒนธรรมไทยชาวอีสานประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการร้องเป็นคณะ นิยมร้องเพื่อประสานสามัคคีกัน
ระหว่างหมู่บ้าน เป็นการร้องฟังกันตามธรรมดาบ้าง ร้องเป็นการแข่งขันโดยมีรางวัลเป็นสินน้ำใจบ้าง
ที่ประเทศไทยได้มากที่สุดจากวัฒนธรรมส่วนนี้ คือการได้สามัคคีของชุมชนในท้องถิ่นทั้งบ้าน ทั้งวัด

เนื้อหาในการร้อง สามารถประยุกต์ความรู้ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคนเข้าด้วยกันก็ได้
ประยุกต์อุดมการณ์ระดับชาติเข้าไปก็ได้ นับเป็นวัฒนธรรมที่มีการสร้างสรรค์โดยแท้
สมควรที่ลูกหลานไทย จะได้การสนับสนุนอย่างยิ่ง

สรภัญญ์ (สรภัญญะ) เป็นกิจกรรมที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมมากที่สุด ในเนื้อร้องนอกจากการบูชาพระรัตนตรัย
บูชาพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บูชาคุณพ่อแม่แล้ว ยังประยุกต์การพัฒนาอย่างอื่นเข้าไปอีกด้วย
เช่น สุขภาพอนามัย แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และความมั่นคงของชาติ เป็นต้น
นับว่าเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแนวทางสร้างสรรค์ที่ไม่มีใครเหมือน


สารบัญ กลอนสรภัญญ์
กลอนบูชาพระรัตนตรัย กลอนพระคุณของพ่อ
กลอนไหว้ครู กลอนพระคุณของแม่
กลอนบูชาพระรัตนตรัยอีกสำนวนหนึ่ง กลอนบุญ
กลอนชักถามหมู่บ้าน กลอนยาเสพติด
กลอนตอบบอกบ้าน กลอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลอนวันมาฆะบูชา กลอนรักกันไว้เกิด
กลอนวันวิสาขบูชา กลอนเผยแผ่ประชาธิปไตยให้แพร่หลาย ๑
กลอนวันอาสาฬหบูชา กลอนขายเสียงขายสิทธิ์ ๒
กลอนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กลอนขายชีวิตขายชาติ ๓
กลอนกฏแห่งกรรม กลอนสงคราม
กลอนผลของกรรมชั่ว กลอนนางมัทรีเดินดง
กลอนคำสอนศาสนา กลอนมัทรีลำพันถึงลูก
กลอนถวายพระพรครองราช ๖๐ ปี กลอนวันออกพรรษา
กลอนศีล ๕ กลอนวันลาออกพรรษา
กลอนบุญกิริยาวัตถุ ๓ กลอนกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่
กลอนอานิสงส์การฟังธรรม กลอนกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (อีกสำนวนหนึ่ง)
กลอนเมตตาธรรม กลอนนางมัทรีลาบวชเป็นชีอุปัฏฐากพระเวสสันดร
กลอนตอนจะสิ้นพระพุทธศาสนา กลอนบุพกรรมของพระพุทธองค์
กลอนหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง กลอนคุณธรรม
กลอนแสนดีใจ กลอนความมั่นคงของชาติ
กลอนพระธาตุพนม ตอนที่ ๑ กลอนต่อต้านโรคเอดส์
กลอนพระธาตุพนม ตอนที่ ๒ กลอนท้าวนกกระจอก
กลอนพระธาตุพนม ตอนที่ ๓ กลอนลากลับบ้าน
กลอนพระธาตุพนม ตอนที่ ๔ กลอน ๕ ธันวามหาราช
กลอนโลกนี้ไม่แน่นอน กลอน ๑๒ สิงหามหาราชินี
กลอนวันศีล ความเป็นมาของสรภัญญ์
กลอนอานิสงส์รักษาศีล ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำว่า "สรภัญและสารภัญ"
กลอนเสียงศีลธรรม ทำนองการขับร้องของสรภัญญ์
กลอนเสียงระฆังทอง หลักเกณ์การให้รางวัล