ชีวประวัติ พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๑
สถานะเดิม  ชื่อ คำพันธ์ ศรีสุวงค์ 
เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ ๒๔๕๘ 
บิดาชื่อ นายเคน ศรีสุวงค์ มารดาชื่อ นางล้อม ศรีสุวงค์ ( อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๒
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ศิษย์หลวงปูคนหนึ่ง คือ พระมหาเฉวต วชิรญาโณ
จำพรรษาอยู่ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้เดินทางมา
เยี่ยมนมัสการหลวงปู่ และได้นำเอาพระอรหันตสารีริกธาตุ  (อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๓
เมื่อวัน ที่   ๒๕   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๘ เป็นวันวิสาขบูชา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงนำพระบรมสารีริกธาตุ  (อ่านต่อ) 
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๔
เมื่อ พ.ศ ๒๕๒๗ ได้สร้าง “ วัดป่ามหาชัย(อรัญญคาม) ”
บริเวณที่สร้างวัดป่าแห่งนี้ ในสมัยก่อนเป็นป่ารกชัฎ ไม่มีถนนตัดผ่าน
ในบริเวณนี้มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกกว่า   “ หนองดินดับ ” (อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๕
สร้างวัดเพื่อสร้างคน ตั้งแต่ก่อตั้ง   วัดป่ามหาชัย   แห่งนี้ขึ้นมา  
หลวงปู่ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้นทุกๆปี  
โดยกำหนดเอาวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ของทุกปี   (อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๖
เมื่อ   พ.ศ. ๒๕๓๙   องค์พระธาตุมหาชัยองค์ใหม่ ที่สร้างครอบองค์เดิมนั้น
สร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร   ผู้แทนพระองค์(อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๗
เส้นทางชีวิต-พยามัจจุราช ขณะทางเดินกลับนั้น ท่านได้บอกสามเณรว่า 
“ อย่าเดินชิดกันเกินไป ให้ห่างกันประมาณ ๕ เมตร
และขณะเดินให้กำหนดภาวนาไปเรื่อยๆ ”(อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๘
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ ๒๔ ปี มารดาของหลวงปู่ฯ ก็ถึงแก่กรรม
น้องร่วมมารดาเดียวกันยังเล็กอยู่ไม่บรรลุนิติภาวะ ขาดที่พึ่งขาดผู้นำครอบครัว  
เป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านได้ตัดสินใจสึกออกจาก สมณะเพศ (อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๙
ธรรมะโอสถ หลวงปู่เล่าให้ข้าพเจ้าฟังต่อไปว่า..
ท่านกลับมาพิจารณาว่า   “ คนเรา มีบุญกรรมเป็นของๆ ตน ”
เป็นไปตามกรรม ไม่มีใครหลีกหนีพ้นกรรมไปได้(อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๑๐
ในขณะกำลังฝึกกรรมฐานอยู่นั้น ได้ปรากฏภาพนิมิต
คือ พระอินทร์ลงมาทุกครั้ง อยู่ข้างๆในขณะที่นั่งสมาธิ เห็นทุกวันที่ปฏิบัติ
จนตลอดว่า หลับตาลงก็เห็นแต่พระอินทร์ ไม่รู้จะแก้อย่างไร(อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๑๑
ท่านกลับมาพิจารณา ถามตนเองว่า
“ เรานี้บรรลุธรรมแล้วหรือ อันนี้หรือที่เขาเรียกว่า บรรลุธรรม
ไม่ได้เรียนอะไรมากมาย ทำไมจึงเกิดความรู้มากมายอย่างนี้ (อ่านต่อ)
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๑๒
สี่ยงทาย เมื่อเสร็จแล้ว ได้ให้โยมปั้นรูปปั้นต่างๆ
จากดินเหนียวให้เป็นรูป   คนชาย หญิง ช้าง ม้า วัว และควาย
ตลอดจนสัตว์อื่นๆ   เพื่อทำพิธีเสี่ยงทาย เมื่อเสร็จแล้วให้นำมารวมกัน  
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๑๓
ท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ตอนอยู่ที่วัดบ้านภูโคก จังหวัดเลย
ท่านได้รู้ข่าวจากชาวบ้านว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่อยู่บ้านน้ำมี ตายแล้วฟื้น
จึงได้ลาน้าเขย กลับไปบ้านน้ำมี น้าเขยได้เตือนหลวงปู่ฯว่า ให้ระวังในตรงทางที่จะไปนั้น
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๑๔
วันหนึ่งท่านกับลุงก่อง ซึ่งเป็นญาติของท่าน ได้พากันไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง โดยตั้งจิตอธิษฐานว่า จะอยู่ที่นี้ ๙ คืน เมื่อถึงแล้วก็ปักกรดทำที่สำหรับการเดินจงกรม พอถึงตอนเช้าก็ออกมาบิณฑบาตตามปกติ ส่วนลุงก่องแกก็กลับไป ทำธุระที่บ้านเกิดตกข้างคูที่สูง เสียชีวิตตายในตอนเช้าของวันนั้น
ประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ตอนที่ ๑๕
คำพูดประโยคที่ข้าพเจ้ายังจำได้ทุกวันนี้ คือหลวงปู่พูดว่า
“ถ้าหลวงปู่ไม่อยู่แล้ว(มรณภาพ) ไม่ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหน
ถ้าไม่แน่ใจในการปฏิบัติว่า ถูกหรือผิด ให้กลับไปหา พระไตรปิฏก นั่นแหละคือบรมครูของเรา


ประวัติ พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
รวบรวมโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย
๑.ชาติกำเนิด ๔.กำเนิดวัดป่ามหาชัย ๗.สัจจะแห่งชีวิต ๑๐.นิมิตประหลาด ๑๓.ผจญภัย
๒.สร้างธาตุมหาชัย ๕.การเผยแผ่ ๘.ความพลัดพราก ๑๑.หลงในรู้ ๑๔.กำหนดรู้
๓.พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ๖.ปริศนาธรรม ๙.ธรรมโอสถ ๑๒.ชื่อมหาชัย ๑๕.พระบรมครู

ธรรมะคำสอน หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
อารมณ์กรรมฐาน ทางเดินของจิต การแสวงหาตน นักปราชญ์ของจิต ทาง ๗ สาย ธรรมะของหลวงปู่(๒)
กายสังขาร-จิตสังขาร เบญจขันธ์เป็นของหนัก เหตุให้ถึงธรรม อนัตตาเบญจขันธ์ เกร็ดธรรมะ


พิธีวางฤกษ์ สร้างเมรุพระราชทานเพลิงศพ
พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
พระราชสิริวัฒน์(เจ้าคุณเพชร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ
พลเอกโสภณ สีพิพัฒน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส

ประวัติวัดป่ามหาชัย เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์
สัทธิวิหาริก หลวงปู่คำพันธ์ ฯ    

กลับสู่หน้าหลัก